Legislație

Regulamentul UE 679 din 2016 – Protectia datelor cu caracter personal

Regulamentul UE 679 din 2016

citeşte

Informare referitoare la procesarea datelor cu caracter personal

Informare GDPR

citeşte

Ordinul nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

Art. 1. Se aprobă Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene al municipiului Bucureşti, urmăreşte punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Art. 3. (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 87/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 13 septembrie 2001. Ministrul internelor şi reformei administrative, Cristian David Bucureşti, 21 mai...

citeşte

Legea nr. 117/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

Art. I. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: “ (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică operaţiunilor cu arme şi muniţii efectuate de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.” 2. La articolul 2 punctul I, poziţiile 2, 21 , 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: “ 2. arma de foc – orice armă portabilă cu ţeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonţ ori un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie; se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc şi, ca urmare a construcţiei sale sau a materialului din care este confecţionat, poate fi transformat în acest scop; în înţelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definiţia armelor de foc armele prevăzute în categoriile D şi E din anexă; 21. piesa – orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de foc, care este esenţial pentru funcţionarea acesteia, inclusiv o ţeavă, o fremă ori un recuperator de gaze, manşonul mobil sau butoiaşul, cuiul percutor ori închizătorul şi orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă; ………………………………………………………………………………… 3. muniţia – ansamblu format din tub cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi, după caz, proiectil; 4. operaţiuni cu arme, piese şi muniţii – producerea, confecţionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donaţia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc, a pieselor şi a muniţiilor pentru acestea;”. 3. La articolul 2 punctul I, după poziţia 21 se introduce o nouă poziţie, poziţia 22, cu următorul cuprins: “ 22. componentă esenţială – mecanismul de închidere, camera cartuşului şi/sau ţeava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate şi în măsura în care sunt funcţionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute să se monteze;”. 4. La articolul 2...

citeşte

Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicata 2014

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 12 martie 2014 Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/0212 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 329/2003 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2007. Capitolul I – Dispozitii generaleArt. 1 (1) Detectivul particular este persoana atestata in conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare, referitoare la: a) conduita si moralitatea publica a unei persoane; b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera intr-o afacere; c) persoanele disparute de la domiciliu; d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces; e) asigurarea protectiei impotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii operatorilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora. (2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor internationale la care Romania este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor moravuri. (3) Informatiile obtinute in urma activitatilor desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, in conditiile prezentei legi. Art. 2 (1) Detectivul particular isi poate exercita profesia, dupa caz, in cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, infiintate conform legislatiei comerciale si care functioneaza in baza licentei eliberte de Inspectoratul General al Politiei Romane. (2) Obiectul de activitate al societatilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic. (3) Conducatorii executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari trebuie sa fie absolventi ai facultatii de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi ori sa fi indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unei institutii publice cu atributii in domeniul ordinii publice sau sigurantei nationale cu grad de ofiter si sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 5 lit. c),d), e) si f). (4) Asociatii sau actionarii persoane fizice ai societatilor specializate de detectivi particulari, infiintate conform alin. (1), trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art. 5 lit. d) si e).Art. 3 (1) Detectivul particular este obligat sa pastreze secretul profesional asupra datelor si informatiilor obtinute. (2) Datele si informatiile prevazute...

citeşte

LEGEA nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

Definiţii Art. 1. -Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României. Art. 2. -În sensul prezentei legi, definiţiile şi categoriile armelor, muniţiilor, persoanelor şi documentelor sunt:I. Definiţii generale1. arma – orice dispozitiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare, ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăseşte în una dintre categoriile prevăzute în anexă; 2. arma de foc -arma al cărei principiu de funcţionare are la bază forţa de expansiune dirijată a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încărcături; sunt asimilate armelor de foc şi ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi pot funcţiona ca arme de foc; 3. muniţie – ansamblu format din proiectil şi, după caz, încărcătură de azvârlire, capsa de aprindere, precum şi celelalte elemente de asamblare care îi asigură funcţionarea şi realizarea scopului urmărit; 4. operaţiuni cu arme şi muniţii – producerea, confecţionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donaţia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc şi muniţiilor; 5. uz de armă -executarea tragerii cu o armă; II. Categorii de arme şi muniţii 1. arme şi muniţii interzise -arme şi muniţii a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi care sunt prevăzute în categoria A din anexă; 2. arme şi muniţii letale -arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor şi care sunt prevăzute în categoriile B – D din anexă; 3. arme şi muniţii neletale – arme şi muniţii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi; III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei 1. arme militare -arme destinate uzului militar; 2. arme de apărare şi pază – arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice; 3. arme de autoapărare – arme neletale scurte, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive,...

citeşte