Legislație

Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Ţinând cont de dispoziţiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 şi 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. (1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică. (2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 3. Constituie contravenţie încălcarea prevederilor din normele metodologice, după cum urmează: 1. nerespectarea măsurilor minimale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexă; 2. încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexă referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică; 3. neîndeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexă; 4. nedepunerea planului de pază la organele de poliţie competente, conform art. 5 alin. (3) din anexă; 5. nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din anexă; 6. încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din anexă privind adoptarea însemnelor, uniformelor, legitimaţiilor sau accesoriilor de echipament; 7. nerespectarea de către conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie a dispoziţiilor art. 31 din anexă; 8. nerespectarea obligaţiei de înfiinţare a registrului special de evidenţă a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă; 9. neconsemnarea în registrul special de evidenţă a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă; 10. neîndeplinirea obligaţiei de asigurare a pregătirii continue prevăzute la art. 44 alin. (4) din anexă; 11. nerespectarea de către personalul de pază şi gardă de corp a dispoziţiilor art. 50 alin. (3) din anexă; 12. nerespectarea de către personalul de pază şi gardă de corp a obligaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3) din anexă; 13. nerespectarea prevederilor...

citeşte

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor din 11.04.2012

CAPITOLUL I – Dispozitii generale  Art. 1.  (1) Paza obiectivelor, bunurilor, si valorilor si protectia persoanelor prin forte si mijloace civile se realizeaza cu sprijinul si sub coordonarea, indrumarea si controlul Inspectoratului General al Politiei Romane si al unitatilor subordonate, care urmaresc respectarea prevederilor legale in acest domeniu de activitate. (2) Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor prin forte si mijloace militare se realizeaza cu sprijinul si sub coordonarea, indrumarea si controlul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si al unitatilor subordonate, care urmaresc respectarea prevederilor legale in acest domeniu de activitate. (3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplica activitatilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor, precum si a transporturilor cu caracter special apartinand structurilor si institutiilor din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se asigura in conformitate cu reglementarile stabilite in cadrul acestora. Art. 2.  (1) In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite in continuare unitati indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate in formele prevazute de Lege, completate cu masuri procedurale. (2) Cerintele minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati, sunt prevazute in anexa nr. 1. (3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica. (4) Pana la adoptarea standardului ocupational pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica, analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o vechime in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica mai mare de 5 ani. (5) Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat. Art. 3.  (1) Pentru unitatile care isi desfasoara activitatea printr-o retea formata din subunitati sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurarii masurilor de securitate in intreaga retea revine conducerii unitatii centrale. (2) Organizarea in comun a pazei se poate efectua, cu avizul politiei, in situatiile in care unitatile functioneaza in acelasi imobil, perimetru sau spatiu alaturat, caz in care obligatia asigurarii masurilor...

citeşte

LEGEA nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 525 din 22 iulie 2003 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea. (2) Paza şi protecţia se realizează prin forţe şi mijloace militare sau civile, de către instituţiile specializate ale autorităţilor administraţiei publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deţinătorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum şi de către societăţile specializate de pază şi protecţie. ART. 2 (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora. (2) Persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de pază şi protecţie, în condiţiile prezentei legi. ART. 3 (1) În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu gardieni publici, pază proprie sau pază prin societăţi specializate. (2) Unităţile grupate pe un anumit spaţiu pot organiza, cu avizul poliţiei, paza în comun cu gardieni publici, pază proprie sau prin societăţile specializate de pază. Conducătorii acestor unităţi stabilesc forma de pază, obligaţiile şi răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază. (3) La unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor. (4) Protecţia demnitarilor români şi a celor străini pe timpul şederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestora se asigură de Serviciul de Protecţie şi Pază, conform atribuţiilor prevăzute în legea specială de organizare şi funcţionare a acestuia. (5) Protecţia magistraţilor, a poliţiştilor şi jandarmilor, precum şi...

citeşte