LEGEA nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

Definiţii Art. 1. -Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României.
Art. 2. -În sensul prezentei legi, definiţiile şi categoriile armelor, muniţiilor, persoanelor şi documentelor sunt:I. Definiţii generale1. arma – orice dispozitiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare, ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăseşte în una dintre categoriile prevăzute în anexă;

2. arma de foc -arma al cărei principiu de funcţionare are la bază forţa de expansiune dirijată a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încărcături; sunt asimilate armelor de foc şi ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi pot funcţiona ca arme de foc;

3. muniţie – ansamblu format din proiectil şi, după caz, încărcătură de azvârlire, capsa de aprindere, precum şi celelalte elemente de asamblare care îi asigură funcţionarea şi realizarea scopului urmărit;

4. operaţiuni cu arme şi muniţii – producerea, confecţionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donaţia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc şi muniţiilor;

5. uz de armă -executarea tragerii cu o armă;

II. Categorii de arme şi muniţii

1. arme şi muniţii interzise -arme şi muniţii a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi care sunt prevăzute în categoria A din anexă;

2. arme şi muniţii letale -arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor şi care sunt prevăzute în categoriile B – D din anexă;

3. arme şi muniţii neletale – arme şi muniţii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi;

III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei

1. arme militare -arme destinate uzului militar;

2. arme de apărare şi pază – arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice;

3. arme de autoapărare – arme neletale scurte, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare şi proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare;

4. arme de tir – arme destinate practicării tirului sportiv, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;

5. arme de vânătoare – arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe ţevi, care folosesc muniţie cu glonţ sau/şi cu alice, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;

6. arme utilitare -arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de pază a activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, sau a transporturilor unor valori importante;

7. arme de asomare – arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un şoc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;

8. arme cu destinaţie industrială – arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil şi care au aparenţa unei arme de foc automate;

9. arme cu tranchilizante – arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante;

10. arme de panoplie – arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a transformării lor de către un armurier autorizat;

11. arme de colecţie -armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele aflate sau nu în stare de funcţionare, care constituie rarităţi sau care au valoare istorică, artistică, ştiinţifică, documentară sau sentimentală deosebită;

12. arme vechi -arme letaleproduse înainte de anul 1877sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecţii;

13. arme de recuzită – arme special confecţionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de către un armurier autorizat, necesare activităţii instituţiilor specializate în domeniul artistic;

IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv

1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune – arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2. arme de foc scurte – arme de foc a căror ţeavă nu depăşeşte 30 cm, sau a căror lungime totală nu depăşeşte 60 cm;

3. arme de foc lungi – arme de foc a căror lungime a ţevii sau lungime totală depăşesc dimensiunile armelor de foc scurte;

4. arme de foc automate – arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat şi trag o serie de mai multe cartuşe, prin apăsarea continuă pe trăgaci;

5. arme de foc semiautomate – arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci;

6. arme de foc cu repetiţie – arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe ţeavă a unui cartuş preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;

7. arme de foc cu o singură lovitură – armă de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartuşului în camera de încărcare sau într-un lăcaş special prevăzut la intrarea în ţeavă;

V. Categorii de persoane

1. vânător – persoana care posedă permis de vânătoare cu viză valabilă, în condiţiile legii, privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului;

2. colecţionar de arme – persoana care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de colecţionar, şi care deţine ori intenţionează să deţină arme în colecţie;

3. sportivi şi antrenori de tir – sportivii şi antrenorii legitimaţi la cluburi sportive care au dobândit Certificat de identitate sportivă, eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport, şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate;

4. armurier – orice persoană juridică autorizată, în condiţiile prezentei legi, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii;

5. rezident al unui stat membru – cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum şi persoana titulară a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi paşaportul sau cartea de identitate, prin care se atestă faptul că are domiciliul sau reşedinţa în acel stat;

VI. Tipuri de documente

1. permis de armă – documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale ale căror tip, marcă, serie şi calibru sunt înscrise în acest document, precum şi muniţia aferentă;

2. paşaport european pentru arme de foc -documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care atestă dreptul titularului de a călători pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc şi muniţia înscrise în acesta;

3. cartea de identitate a armei -documentul emis de Registrul Naţional al Armelor, prin organele de poliţie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevăzute toate datele de identificare ale armei, provenienţa acesteia, precum şi datele de identitate ale proprietarului;

4. certificat de deţinător -document emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeşte faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate;

5. ordin de serviciu -documentul eliberat de persoana juridică autorizată să deţină şi să folosească arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum şi studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior cu profil cinegetic, dreptul de a purta şi folosi arma şi muniţia corespunzătoare, înscrise în acest document, în timpul şi pentru executarea sarcinilor de serviciu;

6. permis de transfer al armelor – document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer de arme şi muniţii de pe teritoriul României către un stat membru al Uniunii Europene;

7. autorizaţie de transfer fără acord prealabil – document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite unui armurier să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operaţiuni de transfer al armelor şi muniţiilor de pe teritoriul României către un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităţilor competente pentru fiecare operaţiune în parte sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.

Autoritatea competentă Art. 3. – Inspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii, în condiţiile prezentei legi.
Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor Art. 4. -(1)Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Aspecte generale privind regimul armelor Art. 5. – (1) Armele militare pot fi deţinute şi folosite numai de către structurile specializate care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.(2) Armele letale pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice, numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deţinute şi folosite numai în baza autorizaţiei eliberate în condiţiile prezentei legi.(3) Armele neletale pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiţia înregistrării acestora la autorităţile competente, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Forma şi conţinutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Evidenţa posesorilor de arme letale şi neletale, a armelor deţinute de aceştia, precum şi a documentelor prin care se acordă dreptul de a le deţine, purta şi folosi se ţine la nivel local, de către inspectoratele de poliţie judeţene şi de către Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, care au eliberat aceste documente iar, la nivel central, pentru armele de apărare şi pază, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Regimul armelor militare şi al unor dispozitive destinate armelor letale Art. 6. -(1) Regimul deţinerii, portului, utilizării şi operaţiunilor cu arme şi dispozitive militare se stabileşte prin legi speciale.(2) Este interzisă procurarea, deţinerea, portul, utilizarea, importul, exportul şi comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu excepţia instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a următoarelor sisteme şi dispozitive destinate armelor:a) sisteme de ochire, care funcţionează pe principiul laser;

b) sisteme de ochire pe timp de noapte;

c) dispozitive destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături.

Condiţii generale privind deţinerea armelor Art. 7. – (1) Orice persoană fizică sau juridică, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, are dreptul să deţină la domiciliul, reşedinţa sau sediul său arme şi muniţii.(2) Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească, să comercializeze sau, după caz, să repare arme, sunt obligate să asigure securitatea acestora. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Armele deţinute la domiciliul, reşedinţa sau la sediul persoanei fizice sau juridice, în baza documentelor prevăzute de lege, pot fi transferate de proprietarul lor în alt spaţiu decât cel menţionat în documente, numai cu acordul scris al poliţiei, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelor letale Art. 8. -(1)Deţinătorii armelor letale sunt obligaţi să anunţe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau furtul acestor arme.(2) Este interzisă înstrăinarea de către titular a autorizaţiei de procurare a armei, a certificatului de deţinător şi a permisului de armă, cu excepţia situaţiei în care documentul este depus la organul de poliţie competent.
Regimul juridic al armelor deţinute ilegal sau al căror deţinător nu este cunoscut ori a decedat Art. 9. -(1) Persoana care ia la cunoştinţă despre existenţa unei arme militare sau a unei arme letale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.(2) Persoana care găseşte o armă militară sau o armă letală ori muniţii este obligată să le predea sau să anunţe la cel mai apropiat organ de poliţie, de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore.(3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul decedează sau este declarat dispărut, să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei.
CAPITOLUL II
PROCURAREA, ÎNSTRĂINAREA, DEŢINEREA, PORTUL ŞI FOLOSIREA ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Dreptul de procurare, deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiei Art. 10. -Persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot procura, deţine, purta şi folosi arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare acestora.
Condiţii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor Art.11. -(1) Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale, se dobândeşte de la data emiterii, de către autorităţile competente, a autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.(2) Armele neletale pot fi deţinute, purtate şi folosite, numai după ce acestea au fost înregistrate la autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi.
Documentele care atestă dreptul de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor Art. 12. – (1) Autorizaţia de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colecţionar, autorizaţia temporară de transport şi folosire a armei, certificatul de deţinător şi paşaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.(2) Condiţiile, precum şi procedura de eliberare a atestatului de colecţionar, se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Obligaţii generale ale titularului autorizaţiei de procurare a armelor sau al permisului de armă Art. 13. -Titularul autorizaţiei de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă, este obligat să anunţe organul de poliţie competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente:a) au intervenit orice fel de schimbări care necesită modificarea unor menţiuni corespunzătoare din conţinutul documentului;b) au fost folosite în întregime spaţiile destinate vizelor şi menţiunilor din permisul de armă.
Secţiunea a 2-a
Condiţii cu privire la procurarea şi înstrăinarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente, de către persoanele fizice de cetăţenie română
Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale Art. 14. -(1) Persoanele fizice de cetăţenie română care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.15 alin.(1) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale.(2) Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:a) demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;

b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază;

c) persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.

(3) Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători şi colecţionarii de arme.

(4) Armele de tir pot fi procurate de către sportivii şi antrenorii de tir, precum şi de către vânătorii şi colecţionarii de arme. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.

(5) Armele de colecţie letale, aflate în stare de funcţionare, pot fi procurate numai de către colecţionarii de arme.

(6) Procurarea armelor prevăzute la alin.(2) – (5) se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, închiriere sau comodat, după caz.

Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale Art. 15. – (1) Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art.14 alin.(2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:a) au împlinit vârsta de 18 ani;b) dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcţie de destinaţia acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

d) nu sunt învinuiţi sau inculpaţi în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de 1 an;

e) sunt apţi din punct de vedere psihologic şi medical şi nu suferă de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care ar putea pune în pericol propria viaţă sau a altora, dacă ar deţine sau ar folosi arme şi muniţii;

f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;

g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

h) nu au săvârşit vreuna dintre contravenţiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor;

i) nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

(2) Cererea de eliberare a autorizaţiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti sau la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul şi se soluţionează în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia.

(3)Dacă autoritatea competentă cu soluţionarea cererii constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin.(1), solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei şi i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), soluţia adoptată, precum şi motivele care au stat la baza acesteia.

(4) Soluţia prevăzută la alin.(3) este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, şi poate fi atacată în termen de 15 zile de la data la care a fost adusă la cunoştinţa solicitantului.

(5) Ordinul ministrului sănătăţii prevăzut la alin.(1) lit.e) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizaţia de procurare Art. 16. -(1) Persoanele prevăzute la art.14 alin.(2)-(5), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.15 alin.(1), pot fi autorizate să procure arme, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.25 în ceea ce priveşte scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează:a) cel mult două arme de apărare şi pază;b) un număr nelimitat de arme, din cele prevăzute la art.14 alin.(3)-(5), din România, şi cel mult câte două arme din străinătate, pentru fiecare călătorie a solicitantului în afara teritoriului României.

(2) Persoanele prevăzute la art.14 alin.(3)- (5) pot procura din străinătate arme corespunzătoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevăzută la alin.(1) lit.b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizaţi să comercializeze arme.

Valabilitatea autorizaţiei de procurare a armelor Art. 17. -(1) Autorizaţia de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o nouă perioadă de până la 90 de zile.(2) Dacă titularul autorizaţiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârşitul celor două perioade de câte 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizaţii de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.15 alin.(1) lit.a), g) şi i).
Condiţiile exercitării dreptului conferit prin autorizaţia de procurare a armelor Art. 18. -(1) Titularul autorizaţiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de armă şi cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat să comercializeze în România arme letale, precum şi de la orice persoană din străinătate autorizată, care comercializează în condiţiile legii din ţara în care se află, arme din această categorie.(2) Procurarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevăzuţi la alin.(1).(3) În situaţia în care titularul autorizaţiei de procurare a armelor procură armele din străinătate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Obligaţia titularului autorizaţiei de procurare a armelor, care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa Art. 19. -În cazul în care titularul autorizaţiei de procurare a armei îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbării, să anunţe despre aceasta organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află noul domiciliu sau, după caz, noua reşedinţă.
Pierderea dreptului de procurare a armelor Art. 20. -Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizaţia de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.15 lit.c) – f) şi lit.h).
Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor Art. 21. – Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Modalităţi specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane Art. 22. -(1) Persoanele care îndeplinesc o funcţie de demnitar sau care implică exerciţiul autorităţii publice pot procura arme de apărare şi pază şi de la instituţiile în care sunt încadrate sau, după caz, le pot primi în dar sau recompensă de la aceste instituţii, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei respective.(2) Persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot procura arme de apărare şi pază numai prin intermediul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.15 alin.(1).
Înstrăinarea armelor letale Art. 23. -Persoanelecare deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizaţi să comercializeze astfel de arme.
Secţiunea a 3-a
Condiţii cu privire la deţinerea, portul şi utilizarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente, de către persoanele fizice de cetăţenie română
1. Dispoziţii generale
Solicitarea acordării permisului de armă şi a înscrierii armei în permisul de armă Art. 24. -(1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale, are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării, să se prezinte la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă se află domiciliul sau, după caz, reşedinţa acestuia, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul.(2) În cazul în care arma a fost procurată din străinătate, termenul prevăzut la alin.(1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificată prin documentele vamale.(3) Cu ocazia solicitării prevăzute la alin.(1), precum şi cu ocazia vizelor periodice ale permisului de armă, titularul autorizaţiei de procurare a armei are obligaţia să prezinte organului de poliţie competent fiecare armă, împreună cu câte 5 cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. Procedura operaţiunii de înregistrare a proiectilului şi a tubului-martor se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei Art. 25. -(1) În funcţie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autorităţile competente pot acorda solicitantului dreptul de deţinere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând menţiune, în mod expres, despre aceasta, în conţinutul permisului de armă.(2) Dreptul de deţinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecţie sau de autoapărare şi conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reşedinţa înscrisă în documentul de identitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare şi pază, de vânătoare şi de tir şi conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum şi în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condiţiile prezentei legi.
Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deţinere şi, după caz, de port şi folosire Art. 26. -(1)Dreptul de deţinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânătoare, de tir sau de colecţie.(2) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda solicitantului, în condiţiile prezentei legi, după cum urmează:a) pentru două arme de apărare şi pază de dimensiuni diferite ale ţevii;

b) pentru armele de vânătoare, cel mult 2 de acelaşi calibru;

c) pentru cel mult 2 arme de tir scurte şi 2 arme de tir lungi.

Vizarea permisului de armă Art. 27. -(1) Permisele de armă trebuie vizate o dată la 5 ani de către organul de poliţie competent teritorial, în perioada stabilită prin ordin al inspectorului general al Poliţiei Române.(2) Titularii permiselor de arme sunt obligaţi să se prezinte la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), în locurile stabilite de către inspectoratele judeţene de poliţie şi de Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, sau, după caz, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu armele înscrise în permise, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Permisul de armă se vizează de către autoritatea competentă dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.15 alin.(1) lit.c) – f) şi lit.h), iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică periodică.
2. Regimul dreptului de deţinere a armelor letale
Condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor Art. 28. -(1) Titularul dreptului de deţinere a armelor letale are obligaţia să păstreze armele înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Titularul dreptului de deţinere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliţie competent teritorial, la cerere, să scoată armele deţinute în condiţiile legii, din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situaţii:a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier;

b) cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele.

(3) În autorizaţia prevăzută la alin.(2) se menţionează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinaţia şi condiţiile în care trebuie asigurată arma în timpul transportului.

(4) În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia vizării permisului de armă, nu mai este necesară obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin.(2).

Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere Art. 29. -(1)Persoana care are în proprietate sau folosinţă arme letale poate fi autorizată de către organul de poliţie competent teritorial, la cerere, să folosească într-un poligon special amenajat şi autorizat, în condiţiile legii, armele de vânătoare, de tir sau de colecţie.(2) Autorizarea prevăzută la alin.(1) se referă la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma, termenul de valabilitate a autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei.(3) Procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin norme metodologice.

(4) Colecţionarii de arme pot folosi o armă lungă dintre cele deţinute, menţionată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află colecţia, în caz de legitimă apărare. În cazul în care colecţionarul a făcut uz de armă, are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art.35 alin.(1) şi (2).

Încetarea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor Art. 30. -(1)Dreptul de deţinere a armelor se pierde, dacă titularul se află în una din următoarele situaţii:a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.15 alin.(1) lit.b), c), f) şi h);b) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă, în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevăzut la art.27 alin.(1);

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârşit două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede încetarea dreptului de deţinere a armelor, precum şi dacă a săvârşit o infracţiune la regimul armelor şi al muniţiilor;

e) titularul renunţă să mai deţină armele înscrise în permis;

f) se constată faptul că titularul a folosit armele deţinute, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.29 alin.(1) şi (4);

g) titularul pleacă definitiv din România sau pierde cetăţenia română;

h) titularul nu mai are calitatea prevăzută la art.14 alin.(3) – (5), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor;

i) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia.

(2) Dreptul de deţinere a armelor se suspendă în următoarele situaţii:

a) titularul se află în situaţia prevăzută la art.15 alin.(1) lit. d);

b) titularul nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art.15 alin.(1) lit.e);

c) titularul a săvârşit una sau mai multe contravenţii pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere a armelor.

(3) În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1) sau (2), organul de poliţie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie.

(4) În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.b) şi e), încetează dreptul de deţinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru deţinere, făcându-se menţiunile corespunzătoare în acest sens, în permisul de armă.

Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă Art. 31. -(1) Constatarea situaţiilor prevăzute la art.30 se face de către autorităţile prevăzute la art.12 alin.(1), care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă ori a menţiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care încetează dreptul de deţinere.(2) Măsura prevăzută la alin.(1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă Art. 32. -Deţinătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusă la cunoştinţă măsura prevăzută la art.31 alin.(1), să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt ridicate de organul de poliţie competent. Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, împotriva măsurii de anulare a dreptului de deţinere a armelor, de către persoana care se află în una din situaţiile prevăzute la art.30 alin.(1), nu suspendă obligaţia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.
3. Regimul dreptului de port şi folosire a armelor letale
Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale Art. 33. – (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de apărare şi pază are obligaţia de a păstra arma înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la aceasta al persoanelor neautorizate.(2) Păstrarea armei prevăzute la alin.(1), la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului, se face în locuri special destinate, omologate în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Arma prevăzută la alin.(1) poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) trebuie să fie asigurată şi să nu fie armată;

b) să aibă efectuată inspecţia tehnică periodică şi să nu prezinte defecţiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportată la armurier;

c) trebuie să stea în permanenţă introdusă în toc, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;

d) să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie înmânată, sub nici o formă, altor persoane, cu excepţia armurierilor, organelor de poliţie competente, precum şi personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

e) deţinătorul să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora, ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poartă arma asupra sa.

Limitele exercitării uzului de armă Art. 34. – (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi armele de apărare şi pază pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi, sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.(2) Folosirea armelor de apărare şi pază în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.
Obligaţii în cazul efectuării uzului de armă Art. 35. -(1) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acţioneze imediat, pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.(2) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.(3) În situaţia prevăzută la alin.(2), precum şi în cea prevăzută la art.29 alin.(4), organul de poliţie sesizat are obligaţia să efectueze cercetarea la faţa locului şi a circumstanţelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosită rămâne în custodia organului de poliţie care desfăşoară cercetarea, până la încheierea acesteia.

(4) Prevederile alin.(2) şi (3) nu se aplică în cazul în care s-a făcut uz de armă, în condiţiile prevăzute la art.34 alin.(2), cu excepţia situaţiei în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.

Păstrarea, portul şi folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor Art. 36. -Persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot păstra, purta şi folosi armele înscrise în permisul de armă numai în condiţiile stabilite în protocolul de protecţie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.33 – 35.
Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de vânătoare Art. 37. -(1) Dreptul de a purta şi folosi armele de vânătoare se acordă, în condiţiile prezentei legi, vânătorilor care sunt membri ai unor asociaţii de vânători sportivi, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, care au susţinut examenul pentru obţinerea calităţii de vânător şi deţin permis de vânătoare cu viză valabilă.(2) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de armă în condiţiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deţinere a acestor arme.
Transportul şi portul armelor de vânătoare Art. 38. -(1) Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locul unde urmează să se desfăşoare vânătoarea potrivit legii, se face în următoarele condiţii:a) armele trebuie ţinute în toc, neîncărcate cu muniţie;b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art.33 alin.(3) lit.b), d) şi e).

(2) Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în următoarele condiţii:

a) arma poate fi încărcată, cu condiţia ca, după încărcare, să fie asigurată şi purtată astfel încât să nu prezinte pericolul producerii unor accidente;

b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art.33 alin.(3) lit.b) şi e);

c) arma să se afle în permanenţă numai asupra persoanei care o deţine în mod legal şi să nu fie înmânată sub nici o formă altor persoane, cu excepţia vânătorilor.

Uzul de armă de vânătoare Art. 39. -Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă, numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în condiţiileLegii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru antrenament, în poligoanele autorizate în condiţiile legii.
Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare Art. 40. -(1) Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi, o armă de vânătoare, o poate împrumuta titularului dreptului de a purta şi folosi o armă de vânătoare de acelaşi calibru, în vederea utilizării acesteia la vânătoare.(2) Se interzice lăsarea armei în gaj sau în alte forme de garanţie.
Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de tir Art. 41. -(1) Dreptul de a purta şi folosi armele de tir se acordă, în condiţiile prezentei legi, sportivilor şi antrenorilor de tir.(2) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de tir are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de armă, în condiţiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deţinere a acestor arme.
Transportul, portul şi folosirea armelor de tir Art. 42. -(1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locurile de antrenament sau unde urmează să se desfăşoare concursul de tir, se face în următoarele condiţii:a) armele trebuie ţinute în toc, neîncărcate cu muniţie;b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art.33 alin.(3) lit.b), d) şi e);

c) în cazul în care deţinătorul armelor este conducătorul mijlocului de transport, arma trebuie păstrată într-un spaţiu special amenajat în interiorul portbagajului, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Portul şi utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevăzute la alin.(1) se fac în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestor locuri.

Portul şi folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice Art. 43. -Condiţiile în carepersoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice pot purta şi folosi arme letale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementează atribuţiile acestora.
4. Regimul procurării şi deţinerii muniţiei aferente armelor letale, de către persoanele fizice
Procurarea muniţiei de către titularii dreptului de port şi folosire a armelor letale Art. 44. – (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme de apărare şi pază, de vânătoare sau de tir, pot procura de la armurierii autorizaţi numai muniţia aferentă armelor înscrise în permisul de armă.(2) Cantitatea de muniţie, care poate fi deţinută de persoanele prevăzute la alin.(1), se înscrie în permisul de armă de către organul de poliţie care eliberează acest document, după cum urmează:a) pentru armele de apărare şi pază, cel mult 50 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură armă de fiecare calibru;

b) pentru armele de vânătoare, cel mult 300 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port şi folosire;

c) pentru armele de tir, cel mult 500 de cartuşe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port şi folosinţă, în funcţie de proba de concurs.

(3) Persoanele care deţin arme de apărare şi pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau reşedinţei unde este depozitată muniţia, cel mult 12 cartuşe.

(4) Este interzisă înstrăinarea muniţiei prevăzute la alin. (2) de către persoana care a procurat-o, cu excepţia cazurilor în care aceasta este depusă la armurier sau la organele de poliţie competente.

(5) Este interzisă comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor.

Procurarea muniţiei de către colecţionarii de arme Art. 45. – (1) Colecţionarii de arme pot procura şi deţine, numai la locul unde se află colecţia de arme, cel mult 10 cartuşe cu proiectil şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru arma prevăzută la art.29 alin.(4).(2) Înscrierea menţiunilor corespunzătoare în permisul de armă cu privire la deţinerea muniţiei prevăzute la alin.(1) se face de către organul de poliţie competent, la cererea colecţionarului.
5. Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale şi a muniţiilor
Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale Art. 46. – (1)Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în următoarele situaţii:a) titularul dreptului se află în situaţia prevăzută la art.15 alin.(1) lit.d);b) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art.15 alin.(1) lit.e);

c) a săvârşit una sau mai multe contravenţii, pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de port şi folosire a armelor.

(2) Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin.(1).

(3) Pe perioada suspendării dreptului de port şi folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliţie care a dispus măsura, iar armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepţia situaţiei în care acestea se ridică de către organele de poliţie.

(4) Suspendarea încetează de la data la care titularul dreptului de port şi folosire a armelor nu se mai află în situaţiile prevăzute la alin.(1), iar permisul de armă, armele şi muniţia se restituie acestuia.

Revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale Art. 47. -(1) Revocarea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, atunci când titularul dreptului se află în una dintre următoarele situaţii:a) renunţă să mai deţină armele înscrise în permisul de armă;b) nu mai are calitatea prevăzută la art.14 alin.(2) lit.a) – c), alin.(3) şi (4);

c) nu mai îndeplineşte vreuna dintre condiţiile prevăzute la art.15 alin.(1) lit.b), c) şi f);

d) pleacă definitiv din ţară;

e) pierde cetăţenia română;

f) a pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile titularului;

g) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevăzut la art.27 alin.(1);

h) a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

i) a săvârşit una sau mai multe contravenţii pentru care legea prevede revocarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor.

(2) Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în următoarele situaţii:

a) se constată că, la data acordării permisului de armă, titularul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru port şi folosire a armelor;

b) persoanei i s-a acordat dreptul de port şi folosire a armelor, pe baza unor documente sau informaţii false.

(3) Măsura revocării sau anulării dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului sau, în situaţia prevăzută la alin.(1) lit. h), succesorilor acestuia.

(4) În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă cu privire la măsura revocării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale, titularul este obligat să depună permisul de armă la organul de poliţie competent şi să facă dovada faptului că a depus arma şi întreaga cantitate de muniţie deţinută la un armurier autorizat, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie.

(5) Măsura revocării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ.

6. Regimul călătoriilor în străinătate cu armele letale şi muniţiile deţinute de către cetăţenii români
Autorizarea călătoriilor în străinătate cu armele letale şi muniţia corespunzătoare Art. 48. -(1)Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi, arme letale, şi care doreşte să călătorească în străinătate cu acestea, poate solicita organului de poliţie care i-a acordat permisul de armă, eliberarea unei autorizaţii în baza căreia organele poliţiei de frontieră permit ieşirea de pe teritoriul României cu armele şi muniţia înscrise în autorizaţie, făcând menţiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.(2) Armele de apărare şi pază pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art.43, în condiţiile prevăzute la art.50.(3) Persoanele prevăzute la alin.(1) au obligaţia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie, pe care le-au deţinut la ieşirea din ţară. În cazul în care, pe perioada şederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliţie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliţiei de frontieră având obligaţia să facă menţiune despre aceasta în documentul de călătorie şi să informeze în scris Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(4) În situaţia în care, pe perioada şederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţară, să se prezinte personal la organul de poliţie care i-a eliberat permisul de armă, şi să depună o declaraţie cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.

Eliberarea autorizaţiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale Art. 49. -(1)Autorizaţia prevăzută la art.48 alin.(1) se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:a) este titular al unui permis de armă pentru armele şi muniţia care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie;

b) prezintă motivele pentru care doreşte să călătorească în străinătate cu armele şi muniţia pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie.

(2) Autorizaţia prevăzută la art.48 alin.(1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din ţară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3) Cu ocazia eliberării autorizaţiei, organul de poliţie competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră cu privire la datele prevăzute la alin.(2).

(4) Documentele care trebuie să însoţească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la art.48 alin.(1), precum şi cea de înscriere a armelor şi muniţiei în documentul de călătorie, perioadele şi condiţiile în care titularul poate călători în străinătate cu armele înscrise în acest document, precum şi termenul de soluţionare a cererii, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Autorizarea călătoriilor în străinătate în interes de serviciu, cu armele letale şi muniţia din dotare Art. 50. – (1) În cazul persoanelor prevăzute la art.43 care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în străinătate împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum şi a muniţiei corespunzătoare se face în paşaportul de serviciu, de către organele poliţiei de frontieră, cu ocazia ieşirii din ţară a acestor persoane, pe baza adeverinţei eliberate titularilor de către instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane.(2) Adeverinţa prevăzută la alin.(1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din ţară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.(3) Instituţiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la alin.(1) au obligaţia să informeze, în scris, Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, ori de câte ori aceste persoane urmează să călătorească în străinătate cu armele înscrise în paşaportul de serviciu.

(4) Prevederile art.48 alin.(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor prevăzute la art.43, în această situaţie organele poliţiei de frontieră având obligaţia să anunţe în scris şi instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(5) Condiţiile în care persoanele prevăzute la art.43 pot călători în străinătate, cu armele aflate în dotare, se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei instituţii unde sunt încadrate aceste persoane.

7. Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de armă, precum şi a documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale
Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea permisului de armă Art. 51. -(1) Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie care le-a eliberat.(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.
Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale Art. 52. – (1) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în străinătate, a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele şi muniţiile cu care titularul a ieşit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliţiei Române situaţia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverinţă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor.(2) Adeverinţa prevăzută la alin.(2) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta şi se reţine de către organele poliţiei de frontieră, la intrarea în ţară.(3) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului afacerilor externe.
Secţiunea a 4-a
Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente, de către persoanele fizice străine
Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România Art. 53. -(1) Străinii care au reşedinţa sau domiciliul în România pot fi autorizaţi să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie. În sensul prezentei legi, sunt consideraţi că au reşedinţa sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de şedere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în condiţiile legii privind regimul străinilor în România, precum şi străinii care au dobândit o formă de protecţie în România în condiţiile legii privind statutul şi regimul refugiaţilor.(2) Autorizaţia de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colecţie, se acordă în condiţiile prevăzute la art.15, persoanelor prevăzute la alin.(1) care posedă permis de şedere valabil.(3) Prevederile art.16 alin.(1) lit.b) şi alin.(2), art.17 – 21, art.23 – 25, art.26 alin.(1) şi (2) lit.b) şi c), art.27 – 32, art.37 – 42, art.44 alin.(1), art.45 – 47, art.51 şi, după caz, art.52 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la alin.(1).
Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurtă şedere Art. 54. -(1) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, precum şi cei prevăzuţi la art.53 alin.(1) pot fi autorizaţi să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie, în vederea scoaterii acestora din România.(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) pot fi autorizate să scoată, personal, de pe teritoriul României, doar câte o singură armă dintre cele procurate în timpul unei călătorii în România. Scoaterea din România a două sau mai multe arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români, autorizaţi să comercializeze aceste arme.(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române eliberează persoanelor prevăzute la alin.(1), la cerere, autorizaţia de procurare a armelor, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) fac dovada intrării şi şederii legale în România;

c) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.15 alin.(1) lit.c), d) şi f);

d) fac dovada, prin documente certificate sau eliberate de reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular al statului în care urmează să transporte arma, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia acelui stat, pentru deţinerea armelor pentru care solicită autorizaţia de procurare.

(4) În termen de 3 zile de la procurarea armei, străinii trebuie să se prezinte la Inspectoratul General al Poliţiei Române, care procedează la sigilarea armei şi eliberarea autorizaţiei de scoatere a armei de pe teritoriul României.

(5) Procedura acordării autorizaţiei de procurare a armei şi a autorizaţiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin.(1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Introducerea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale, pe teritoriul României, de către străini Art. 55. -(1) Străinii care călătoresc în România, pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţiile legii, pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizaţi să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme de vânătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi muniţia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.(2) Avizul de introducere a armelor în ţară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în următoarele condiţii:a) fac dovada deţinerii legale a armelor, în statul de unde provin;

b) arma să îndeplinească condiţiile impuse de normele de omologare;

c) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitaţie nominală de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sau de la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, pentru a participa la o vânătoare organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român;

d) în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv, dintre cele recunoscute de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român.

(3) În cazul tranzitării teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin.(1), avizul prevăzut la alin.(2) se acordă numai cu condiţia prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor şi muniţiei respective este permisă pe teritoriul statului de destinaţie.

(4) Procedura şi documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin.(2) şi (3), cantităţile de arme care pot fi introduse de străini în România, precum şi punctele de trecere a frontierei de stat prin care străinii pot intra în România cu aceste arme şi muniţia aferentă, se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini deţinători de arme letale Art. 56. -(1) Însoţitorii delegaţiilor străine, la nivelul şefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecţie, precum şi militarii străini, pot introduce, purta şi folosi, pe teritoriul României, arme de apărare şi pază, pe bază de reciprocitate, sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe şi, respectiv, Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Administraţiei şi Internelor.(2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România pot purta şi folosi arme de apărare şi pază, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obţinerea permisului de armă.(3) Persoanele prevăzute la alin.(2) pot procura din România arme de apărare şi pază, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.
Achiziţionarea, de pe teritoriul României, a muniţiei de către străini Art. 57. -Străinii care se află în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizaţi muniţia aferentă armelor legal deţinute, în condiţiile stabilite la art.44.
Secţiunea a 5-a
Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor neletale de către persoanele fizice
Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale Art. 58. – (1) Cetăţenii români şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum şi muniţia aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme, în condiţiile notificării prealabile a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1).(2) Armele prevăzute la alin.(1) nu pot fi înstrăinate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliţie competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării sau înstrăinării.
Certificatul de deţinător Art. 59. -(1) Persoanele care au procurat arme neletale au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autorităţile prevăzute la art.12 alin.(1), în vederea eliberării certificatului de deţinător.(2) Certificatul de deţinătorconferă titularului dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor înscrise în acest document.
(3) Titularii certificatului de deţinător pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document, fără a le putea înstrăina în afara teritoriului României.(4) Procedura notificării prelabile, menţionată la art. 58 alin. (1), precum şi a acordării certificatului de deţinător se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Păstrarea armelor neletale Art. 60. – Posesorii armelor neletale au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu sau reşedinţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.
Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini Art. 61. -(1) Străinii pot introduce în România arme neletale, numai după obţinerea avizului de introducere a armelor în ţară, acordat de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din străinătate.(2) Avizul de introducere a armelor în ţară se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) face dovada deţinerii legale a armelor în statul în care se află;

c) face dovada încadrării armelor în categoria armelor neletale prevăzută în anexă, în conformitate cu normele de omologare stabilite în condiţiile legii.

(3) Procedura acordării avizului prevăzut la alin.(1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare Art. 62. -(1) Persoanele prevăzute la art.58 alin.(1) au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoapărare, dintre cele procurate în mod legal.(2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiţii:a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

b) dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora, ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa.

Uzul de armă neletală destinată pentru autoapărare Art. 63. -(1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.(2) Folosirea armelor prevăzute la alin.(1) în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.
Folosirea armelor utilitare Art. 64. – Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite în condiţiile legii doar împotriva animalelor, iar armele cu destinaţie industrială, pistoalele de alarmă şi semnalizare şi pistoalele de start, folosite în competiţiile sportive, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale altor persoane.
Procurarea muniţiei pentru armele neletale Art. 65. -Muniţia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza certificatului de deţinător al armei, de la armurierii autorizaţi să o comercializeze.
CAPITOLUL III
PROCURAREA, DEŢINEREA ŞI FOLOSIREA ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Categoriile de persoane juridice care pot procura, deţine şi folosi arme şi muniţii Art. 66. – (1) Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condiţiile stabilite prin legi speciale.(2) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele prevăzute la alin.(1), precum şi persoanele juridice şi unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora, sunt autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, în condiţiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare a acestora.(3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, pot fi autorizate în condiţiile prezentei legi, în funcţie de obiectul lor de activitate, să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru:

a) înarmarea personalului abilitat să desfăşoare activităţi de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparţin sau cărora le asigură protecţie, precum şi a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societăţilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îşi pot asigura paza proprie, în condiţiile legii;

b) desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum şi organizarea şi desfăşurarea cursurilor prevăzute la art.15 alin.(1) lit.g);

c) desfăşurarea activităţilor artistice, în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul spectacolelor de circ şi teatru.

(4) Muzeele pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi, să procure şi să deţină arme de colecţie, precum şi arme neletale, după caz.

(5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să deţină sau să folosească, pe teritoriul României, arme militare şi arme letale, precum şi muniţia corespunzătoare acestora.

Autorităţile competente să acorde autorizări de procurare, deţinere şi folosire a armelor şi muniţiilor Art. 67. -Autorizările prevăzute la art.66 alin.(3) şi (4) se acordă de către Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază de competenţă se află sediul social al persoanei juridice, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, în condiţiile prezentei legi.
Secţiunea a 2-a
Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept public şi persoanele juridice sau unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora
Condiţiile procurării, deţinerii, păstrării şi dotării personalului propriu cu arme şi muniţii Art. 68. -(1) Persoanele juridice de drept public, precum şi persoanele juridice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, altele decât cele prevăzute la art.66 alin.(1) care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de actele normative de organizare şi funcţionare, desfăşoară activităţi specifice care necesită dotarea personalului cu arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pot procura şi, după caz, înstrăina asemenea arme şi muniţie, în condiţiile prezentei legi, prin armurierii autorizaţi în acest sens.(2) Tipurile şi cantitatea de arme şi muniţie care pot fi procurate se stabilesc, în funcţie de activităţile specifice care urmează să fie desfăşurate, precum şi de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat, de către conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin.(1), cu avizul autorităţilor prevăzute la art.67.(3) Păstrarea armelor şi muniţiei prevăzute la alin.(1) se face în spaţii special destinate şi omologate în condiţiile prevăzute de lege, asigurate în permanenţă cu pază înarmată în condiţiile legii.

(4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin.(1) sau, după caz, al unităţii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se menţionează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale deţinătorului, sarcinile în executarea cărora deţinătorul poate purta şi folosi armele, locurile în care deţinătorul poate purta şi folosi armele, precum şi condiţiile în care acesta poate face uz de armă.

(5) Persoana juridică şi unităţile prevăzute la alin.(1) au obligaţia să constituie, la nivel central, un registru în care se ţine evidenţa armelor şi muniţiei procurate, deţinute şi înstrăinate, a muniţiei consumate, precum şi a personalului care este dotat cu acestea. Această evidenţă se pune la dispoziţia autorităţilor care au acordat avizul prevăzut la alin.(2), ori de câte ori se solicită aceasta.

(6) Evidenţa prevăzută la alin.(5) se păstrează timp de 15 ani, în cazul armelor letale şi timp de 10 ani, în cazul armelor neletale.

(7) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autorităţile prevăzute la art.67, în vederea înregistrării. Evidenţa registrelor prevăzute la alin.(5) se ţine de către autorităţile prevăzute la art.67.

Dotarea personalului propriu cu arme letale şi muniţii Art. 69. -(1)Pot fi dotate, în condiţiile prevăzute la art.68 alin.(4), cu arme letale, persoanele care:a) au cetăţenia română;b) au împlinit 18 ani;

c) sunt angajate, în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridică sau unităţile prevăzute la art.68 alin.(1);

d) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.15 alin.(1) lit.c) – f), h) şi i);

e) urmează un instructaj desfăşurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum şi la condiţiile în care trebuie purtată şi folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.33 alin.(3), art.34, art.37 -39, art.62 alin.(2), art.63 şi art.64, după caz, la sfârşitul căruia semnează un angajament, prin care se obligă să poarte şi să folosească armele şi muniţia din dotare numai în scopurile şi condiţiile stabilite în instructaj.

(2) Conţinutul instructajului prevăzut la alin.(1) lit.e) se stabileşte de angajator şi se avizează de către autorităţile prevăzute la art.67.

(3) Prevederile alin.(1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau unităţile prevăzute la art.68 alin.(1).

(4) Armele aflate în dotare pot fi purtate şi folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin.(1) şi (3) exercită atribuţiile de serviciu care necesită portul şi folosirea acestora, precum şi numai în condiţiile şi locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârşitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art.68 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităţilor prevăzute la art.68 alin.(1), cu excepţia celor deţinute de pădurari şi paznicii de vânătoare, care pot fi păstrate de aceştia în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea, în afara orelor de program.

(5) Folosirea armelor şi muniţiei de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autorităţilor prevăzute la art.67, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art.66 alin. (2).

(6) În vederea dotării cu arme, angajatorul solicită, pentru fiecare persoană în parte, avizul autorităţilor prevăzute la art.67, prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(1) lit.d).

(7) Semnarea contractului individual de muncă presupune şi acordul implicit al persoanelor care urmează să fie dotate cu arme de apărare şi pază, pentru testarea integrităţii lor profesionale şi morale, prin efectuarea unor verificări de specialitate ale autorităţilor prevăzute la art.67, care au ca scop prevenirea şi combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare şi în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta lege.

(8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportivă şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate, precum şi folosirea acestor arme de către sportivi şi antrenori se fac în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Dotarea personalului propriu cu arme neletale Art. 70. -(1) Pot fi dotate, în conformitate cu art.68 alin.(4), cu arme neletale, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.69 alin.(1) lit.b), c) şi e), precum şi sportivii şi antrenorii de tir în condiţiile prevăzute la art.69 alin.(8).(2) Condiţiile prevăzute la alin.(1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau unităţile prevăzute la art.68 alin.(1).
Verificarea personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stării tehnice a armelor şi muniţiei Art. 71. -(1) Persoanele juridiceşi unităţile prevăzute la art.68 alin.(1) au obligaţia să desfăşoare, periodic, la intervale stabilite de către autorităţile prevăzute la art.67 sau ori de câte ori acestea solicită, următoarele activităţi:a) verificarea îndeplinirii de către personalul dotat cu arme şi muniţie a condiţiei prevăzute la art.15 alin.(1) lit.e), a cunoaşterii instructajului prevăzut la art.69 alin.(1) lit.e), precum şi a modului în care sunt respectate prevederile acestuia;b) verificarea stării tehnice a armelor şi muniţiei, precum şi a condiţiilor în care acestea sunt păstrate, prin armurierii autorizaţi în acest sens.

(2) Autorităţile prevăzute la art.67 pot solicita să li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin.(1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de câte ori consideră necesar.

Poligoanele pentru antrenament şi pentru verificarea armelor Art. 72. – (1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art.68 alin.(1) pot construi şi amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum şi pentru verificarea armelor şi muniţiilor deţinute, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.(2) Personalul desemnat cu administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.69 alin.(1) şi alin.(4).(3) Personalul care urmează să desfăşoare în incinta poligonului activităţi permanente de supraveghere a activităţilor care se desfăşoară în această incintă, precum şi activităţi de instruire şi îndrumare a persoanelor care desfăşoară activităţi de antrenament trebuie să deţină atestatul de instructor, acordat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Activităţile care se pot desfăşura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se avizează de către autorităţile prevăzute la art.67.

Categorii de persoane juridice şi unităţi care pot deţine şi folosi diferite tipuri de arme şi muniţii Art. 73. -(1) Următoarele persoane juridice şi unităţi aflate în subordinea, autoritatea sau, după caz, coordonarea acestora, pot deţine şi folosi arme şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.68 – 72, după cum urmează:a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Naţională a Pădurilor şi subunităţile aparţinând acesteia, pot deţine şi folosi arme de foc cu destinaţie utilitară şi muniţia corespunzătoare, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier şi ocrotirii animalelor, precum şi arme de vânătoare şi muniţia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului şi combaterea animalelor dăunătoare;b) Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi asociaţiile de vânători sportivi, legal constituite, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, pot deţine şi folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinaţie utilitară şi muniţia corespunzătoare, pentru paza fondurilor de vânătoare, precum şi arme de vânătoare şi muniţia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului şi combaterea animalelor dăunătoare;

c) unităţile de învăţământ superior cu profil cinegetic pot deţine şi folosi arme de vânătoare şi arme cu destinaţie utilitară, pentru exercitarea activităţii didactice;

d) autoritatea publică centrală care răspunde de piscicultură şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia, pot deţine şi folosi arme cu destinaţie utilitară cu muniţie fără proiectil, pentru dotarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare;

e) administraţiile aeroporturilor pot deţine şi folosi arme cu destinaţie utilitară cu muniţie fără proiectil, pentru îndepărtarea păsărilor care pot periclita securitatea aeronavelor;

f) autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deţine şi folosi arme de foc cu destinaţie utilitară, precum şi muniţia corespunzătoare, necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice în domeniul protecţiei şi conservării habitatelor naturale, a diversităţii biologice şi a reţelei naţionale de arii protejate;

g) Federaţia Română de Tir Sportiv, Federaţia Română de Schi şi Biatlon şi cluburile sportive care au secţii de tir sportiv şi biatlon afiliate pot deţine şi folosi arme de tir şi muniţia corespunzătoare, în funcţie de necesităţi, pentru desfăşurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federaţii;

h) instituţiile de cultură şi artă, asociaţiile
cultural-artistice şi sportive pot deţine şi folosi arme de panoplie pentru activităţile pe care le desfăşoară;

i) centrele de producţie cinematografică, circurile, teatrele şi alte asemenea instituţii de cultură, artă şi sport pot deţine şi folosi arme de recuzită pentru activităţile pe care le desfăşoară.

(2) În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin.(1) lit.e), dotarea sportivilor cu arme de tir şi muniţia corespunzătoare în vederea desfăşurării antrenamentelor şi concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.69 alin.(1) lit.a) – d), în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora.

(3) În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin.(1) lit.f) şi g), dotarea persoanelor desemnate să le folosească, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, se poate face fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.69 alin.(1) lit.a) – d), iar în cazul armelor de panoplie, şi fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.68 alin.(4).

Secţiunea a 3-a
Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice
1. Dispoziţii generale privind autorizarea pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor
Autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor Art. 74. -(1) În vederea procurării de arme şi muniţii sau a construirii şi amenajării de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art.66 alin.(3) trebuie să depună o cerere la autorităţile prevăzute la art.67, în vederea eliberării autorizaţiei corespunzătoare.(2) Autorităţile prevăzute la art.67 eliberează, vizează o dată la 2 ani, preschimbă, retrag sau anulează autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi autorizaţiile pentru construirea şi amenajarea poligoanelor.(3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizaţiei pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Preschimbarea autorizaţiilor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor Art. 75. -(1) Autorizaţiile prevăzute la art.74 alin.(1) se preschimbă în următoarele situaţii:a) în cazul schimbării denumirii ori sediului persoanei juridice;b) când autorizaţia a fost pierdută, furată, distrusă sau deteriorată;

c) când au fost folosite în întregime spaţiile destinate vizei sau menţiunilor.

(2) Pentru eliberarea unei noi autorizaţii, persoana juridică este obligată să depună, în acest sens, o cerere la autorităţile prevăzute la art.67, în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b). Eliberarea unei noi autorizaţii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai după publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României.

Retragerea şi anularea autorizaţiilor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor Art. 76. -(1) Autorizaţiile prevăzute la art.74 alin.(1) se retrag în următoarele situaţii:a) titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea;b) titularul a săvârşit contravenţii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare, deţinere şi folosire a armelor;

c) titularul a săvârşit mai mult de două contravenţii prevăzute de prezenta lege, altele decât cele prevăzute la lit.b).

(2) Anularea autorizaţiilor prevăzute la art.74 alin.(1) se dispune în următoarele situaţii:

a) se constată că, la data acordării autorizaţiei, titularul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru procurare, deţinere sau folosire a armelor şi muniţiei sau, după caz, condiţiile privind construirea, amenajarea şi funcţionarea poligonului;

b) titularului i s-a acordat autorizaţia, pe baza unor documente sau informaţii false.

Obligaţiile persoanelor juridice autorizate să deţină şi să folosească arme şi muniţie Art. 77. -Persoanele juridice autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţie au următoarele obligaţii:a) să se prezinte în perioada stabilită de Inspectoratul General al Poliţiei Române la autorităţile prevăzute la art.67, pentru vizarea autorizaţiei;b) să anunţe schimbarea sediului, cu cel puţin 10 zile înainte de aceasta, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă este situat noul sediu, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în autorizaţie;

c) să anunţe pierderea, furtul sau distrugerea autorizaţiei, la autorităţile prevăzute la art.67, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului;

d) în cazul în care persoana juridică încetează activitatea, trebuie să comunice aceasta autorităţilor prevăzute la art.67, în termen de 10 zile de la acea dată;

e) să prezinte, la autorităţile prevăzute la art.67, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor şi muniţiei, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, înstrăinare, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în conţinutul autorizaţiei.

Condiţiile pentru păstrarea armelor şi muniţiilor, precum şi pentru dotarea personalului angajat Art. 78. -Prevederile art. 68 alin. (3) şi ale art.69 – 72 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme şi muniţia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele înarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.
2. Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor de către societăţile specializate de pază
Autorizarea procurării armelor şi muniţiei de către societăţile specializate de pază Art. 79. – (1) Societăţile specializate de pază, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii autorizaţi în acest sens:a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi muniţia corespunzătoare, cu excepţia situaţiilor în care aceste societăţi sunt constituite în armurieri, autorizaţi să efectueze operaţiuni cu arme din această categorie;b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare.

(2) În funcţie de activităţile legale de pază pe care le desfăşoară, societăţile prevăzute la alin.(1) pot fi autorizate să procure arme şi muniţie, după cum urmează:

a) în cazul activităţilor de protecţie a persoanelor: arme de apărare şi pază – numai pentru protecţia persoanelor prevăzute la art.14 alin.(2), iar arme de autoapărare – pentru protecţia celorlalte categorii de persoane;

b) în cazul activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor: arme letale cu destinaţie utilitară – numai pentru paza sediilor băncilor, partidelor parlamentare, şantierelor arheologice, sediilor şi punctelor de lucru ale societăţilor care desfăşoară activităţi ce constituie monopol de stat, a sediilor armurierilor, depozitelor de arme, muniţii, materii explozive, substanţe toxice, substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, metale preţioase şi pietre preţioase, obiectivelor la care se asigură paza cu jandarmi, în cooperare cu societăţile specializate de pază, poligoanelor în care se desfăşoară activităţi cu arme letale, precum şi a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinaţie utilitară pentru activităţile de pază a celorlalte obiective, bunuri şi valori, desfăşurate potrivit legii;

c) în cazul activităţilor de pază a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinaţie utilitară numai pentru paza transporturilor cu arme, muniţii, materii explozive, substanţe toxice, substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, metale preţioase şi pietre preţioase, înscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum şi cu alte valori prevăzute de lege, iar arme neletale cu destinaţie utilitară pentru activităţile de pază a celorlalte categorii de transporturi.

(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române ţine evidenţa centralizată a tuturor societăţilor specializate de pază autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţie.

Acordarea autorizaţiei de procurare, deţinere şi folosire a armelor letale şi a muniţiilor Art. 80. -Autorizaţia de procurare, deţinere şi folosire a armelor letale şi a muniţiei pentru societăţile specializate de pază se acordă pentru fiecare contract de prestări servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr.333/2003, valabilitatea autorizaţiei neputând depăşi durata contractului.
Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu Art. 81. -Persoanelor angajate în cadrul societăţilor specializate de pază, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu, să poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.
3. Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei de către persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, pentru paza proprie
Autorizarea procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiei pentru paza proprie Art. 82. -Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei instituţii publice şi care îşi asigură paza proprie în condiţiile Legii nr.333/2003 pot fi autorizate, la cerere, să procure, să deţină şi să folosească pentru desfăşurarea activităţilor de pază, numai arme neletale şi muniţia corespunzătoare.
Condiţiile privind păstrarea şi dotarea personalului, precum şi portul şi folosirea armelor destinate pentru paza proprie Art. 83. -Prevederile art.68 alin.(3) şi ale art.69-72 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie şi muniţia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele înarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.
4. Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei pentru activităţi cultural-artistice
Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei pentru activităţi cultural-artistice Art. 84. – (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice şi care desfăşoară activităţi artistice în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul unor spectacole de circ şi teatru, pot fi autorizate, la cerere, de către autorităţile prevăzute la art.67, să procure arme de panoplie şi, după caz, de recuzită, în condiţiile stabilite pentru persoanele prevăzute la art.73 alin.(1) lit.f) şi g).(2) Prevederile art.68 alin.(3) şi alin.(5)-(7), ale art.69 alin.(1) lit.e) şi alin.(2)-(4) şi ale art.70-72 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin.(1) în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme şi muniţia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele înarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.
5. Regimul funcţionării poligoanelor de tragere aparţinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonates au aflate în coordonarea instituţiilor publice
Autorizarea funcţionării poligoanelor de tragere Art. 85. -(1) În funcţie de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice pot construi şi amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autorităţile prevăzute la art.67 să funcţioneze, după cum urmează:a) poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu – în cazul societăţilor specializate de pază;b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor – în cazul armurierilor autorizaţi să producă şi să repare arme;

c) poligoane de tragere pentru antrenament şi agrement – în cazul persoanelor juridice autorizate să organizeze activităţi de tragere pentru antrenament şi divertisment.

(2) Autorizaţia prevăzută la alin.(1) se poate acorda dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) poligoanele de tragere sunt omologate de către Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor;

b) personalul desemnat pentru administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.69 alin.(1) şi alin.(4);

c) personalul desemnat pentru supravegherea activităţilor care se desfăşoară în incinta poligoanelor de tragere, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de instruire şi îndrumare a persoanelor care execută trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmează cursurile de instruire teoretică şi practică prevăzute la art.15 alin.(1) lit.g), trebuie să îndeplinească condiţia prevăzută la art.72 alin.(3);

d) să existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului.

(3) Activităţile care se pot desfăşura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora, care se avizează de autorităţile prevăzute la art.67.

Condiţiile procurării armelor şi muniţiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere Art. 86. -(1) Persoanele juridice ale căror poligoane au fost autorizate să funcţioneze în condiţiile stabilite la art.85 alin.(1) lit.a) şi c) pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii autorizaţi în acest sens:a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi muniţia corespunzătoare;b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare.

(2) În vederea acordării autorizaţiei pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei de către autorităţile prevăzute la art.67, persoanele juridice prevăzute la art.85 alin.(1) întocmesc planul de dotare cu arme şi muniţie, care se depune la aceste autorităţi împreună cu cererea de autorizare.

(3) Poate fi autorizată numai procurarea acelor arme şi muniţii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat să fie folosite în incinta acestuia. Cantitatea de arme şi muniţie care poate fi procurată se stabileşte de către autoritatea care acordă autorizaţia, în raport cu necesarul de arme şi muniţie înscris în planul de dotare prevăzut la alin.(2).

Condiţiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere Art. 87. -(1) În funcţie de destinaţia poligoanelor de tragere, în incinta acestora este admis accesul şi desfăşurarea activităţilor de tragere cu arma, pentru următoarele categorii de persoane:a) în cazul poligoanelor prevăzute la art.85 alin.(1) lit.a) – numai personalul angajat la societatea specializată de pază, desemnat să poarte şi să folosească arme şi muniţie;b) în cazul poligoanelor prevăzute la art.85 alin.(1) lit.b) – numai personalul specializat pentru repararea şi testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizaţi să repare arme;

c) în cazul poligoanelor prevăzute la art.85 alin.(1) lit.c) – numai titularii unui permis de armă sau, după caz, persoanele care au absolvit sau urmează cursul de instruire prevăzut la art.15 alin.(1) lit.g).

(2) Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în condiţiile prevăzute la alin.(1) lit.a) şi c) pot executa trageri numai cu arme de acelaşi fel cu cele care le sunt date în dotare, respectiv cele înscrise în permisul de armă sau pentru procurarea cărora urmează cursul de instruire prevăzut la art.15 alin.(1) lit.g).

(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a) şi c), accesul în incinta poligonului de tragere este permis şi cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de armă al cărui titular este, în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de deţinere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă aceştia prezintă autorizaţia prevăzută la art.29.

(4) În cazul în care poligoanele prevăzute la art.85 alin.(1) lit.c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricărei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, cu condiţia ca, în cazul minorilor sub 18 ani, aceştia să fie însoţiţi de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis şi cu armele şi muniţia deţinute de acestea numai dacă sunt titulare ale certificatelor de deţinător în care armele să fie înscrise.

(5) În cazul apariţiei unor incidente, în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art.35 alin.(1) şi (2).

CAPITOLUL IV
REGIMUL CIRCULAŢIEI ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească armele şi muniţiile pentru a putea fi deţinute sau comercializate Art. 88. -(1) Armele şi muniţiile fabricate pe teritoriul României pot fi deţinute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii:a) sunt marcate de armurierul autorizat să le producă;b) sunt omologate de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor;

c) armele sunt înregistrate în Registrul Naţional al Armelor şi sunt însoţite de cartea de identitate a armei.

(2) Armele şi muniţiile fabricate în străinătate, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deţinute de persoane fizice sau juridice din România, numai dacă:

a) sunt marcate de producătorul din străinătate;

b) sunt avizate de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, pentru conformitate cu normele de omologare;

c) armele au fost înregistrate în Registrul Naţional al Armelor şi li s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare armă.

(3) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(2) armele şi muniţiile care tranzitează, în condiţiile legii, teritoriul României.

Secţiunea a 2-a
Marcarea armelor şi muniţiilor
Marcarea armelor şi muniţiilor produse de armurierii români Art. 89. – (1) Armurierii români autorizaţi să producă arme şi muniţii au obligaţia ca, în procesul de fabricaţie a acestora, să aplice pe arme şi muniţii marcaje destinate identificării acestora.(2) Marcajele prevăzute la alin.(1) trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) indicativul de ţară al României;

b) indicativul armurierului care le produce;

c) indicativul corespunzător categoriei prevăzute în anexă din care face parte arma sau, după caz, muniţia pe care se aplică;

d) anul de fabricaţie al armelor şi muniţiilor şi numărul de ordine al fiecărei arme, stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevăzute în anexă.

(3) Forma şi conţinutul elementelor prevăzute la alin.(2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Evidenţa armelor şi muniţiilor fabricate Art. 90. -(1) Armurierii care produc arme şi muniţii au obligaţia de a ţine evidenţa armelor şi muniţiilor fabricate, în registre constituite cu avizul Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor de poliţie judeţene în a căror rază teritorială de competenţă îşi au sediile sociale.(2) Registrele constituite în conformitate cu alin.(1) se înregistrează la Inspectoratul General al Poliţiei Române care ţine evidenţa registrelor tuturor armurierilor autorizaţi să producă arme şi muniţii.(3) Evidenţa care se ţine în registrele prevăzute la alin.(1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la art.89 alin.(2) lit.b) – d).

(4) Evidenţa armelor militare, a armelor de apărare şi pază, precum şi a muniţiilor corespunzătoare constituie informaţii secrete de stat, se ţine în registre separate constituite potrivit legii, iar evidenţa celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, constituie informaţii secrete de serviciu.

Păstrarea registrelor de evidenţă a armelor şi muniţiilor fabricate Art. 91. -(1) Registrele prevăzute la art.90 alin.(1) se păstrează de armurierii autorizaţi să producă arme şi muniţii, timp de 10 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române.(2) În situaţia în care armurierii îşi încetează activitatea de producere a armelor şi muniţiilor, registrele prevăzute la art.90 alin.(1) se depun la Inspectoratul General al Poliţiei Române, în termen de 10 zile de la încetarea activităţii.
Secţiunea a 3-a
Omologarea armelor şi muniţiilor
Activitatea de omologare a armelor şi muniţiilor Art. 92. -(1) Activitatea de omologare a armelor şi muniţiilor se desfăşoară prin Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor şi structurile specializate ale acesteia şi are ca scop instituirea unui regim de impunere şi respectare a criteriilor de siguranţă stabilite prin normele de omologare a armelor şi muniţiilor.(2) Scopul activităţii de omologare prevăzute la alin.(1) se realizează prin îndeplinirea următoarelor obiective:a) caracteristicile tehnice ale armelor şi muniţiei să corespundă destinaţiilor stabilite prin prezenta lege;

b) deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor să îndeplinească asemenea criterii de siguranţă, încât să nu implice riscul producerii de accidente prin care să se pericliteze viaţa, sănătatea, integritatea fizică a deţinătorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situaţiile care impun folosirea legală a armelor, precum şi a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale;

c) deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor să îndeplinească asemenea criterii de siguranţă, încât să nu fie pus în pericol mediul înconjurător.

(3) În scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la alin.(2), sunt supuse omologării următoarele:

a) armele, muniţiile şi componentele acestora;

b) liniile tehnologice de producere a armelor şi muniţiilor, precum şi spaţiile în care acestea funcţionează;

c) instrumentele destinate reparării armelor şi muniţiilor, precum şi spaţiile în care urmează să se desfăşoare activităţile de reparaţii;

d) spaţiile destinate depozitării şi păstrării armelor şi muniţiilor;

e) poligoanele de tragere cu arme;

f) mijloacele de transport destinate transportului armelor şi muniţiilor.

(4) Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de către elementele prevăzute la alin.(3) se atestă prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor.

(5) În cazul armelor şi muniţiilor prevăzute la art.88 alin.(2), îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atestă prin certificat de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, eliberat de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor.

Regimul normelor şi certificatelor de omologare Art. 93. -(1) Normele de omologare prevăzute la art.92 alin.(1) se stabilesc prin ordin al conducătorului Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, cu excepţia celor referitoare la armele militare, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, care constituie informaţii secrete de stat şi se comunică numai instituţiilor interesate.(2) Certificatele de omologare pentru elementele prevăzute la art.92 alin.(3) lit.a)-d), corespunzătoare armelor militare şi muniţiilor aferente, precum şi certificatele de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare pentru aceste arme şi muniţii, constituie informaţii secrete de stat.
Inspecţia tehnică periodică Art. 94. -(1) Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor efectuează, prin structurile sale specializate, inspecţia tehnică periodică a elementelor prevăzute la art.92 alin.(3), în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a condiţiilor de omologare.(2) În cazul în care se constată, cu ocazia efectuării inspecţiei prevăzute la alin.(1), că elementele verificate îndeplinesc condiţiile de omologare, structurile specializate ale Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin, certificatul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice.(3) Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor poate autoriza anumiţi armurieri legal constituiţi să efectueze inspecţia tehnică periodică a armelor şi să elibereze certificatul prevăzut la alin.(2).

(4) Armurierii prevăzuţi la alin.(3) nu pot fi autorizaţi să efectueze inspecţia tehnică periodică a elementelor prevăzute la art.92 alin.(3) care le aparţin.

(5) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspecţiei tehnice prevăzute la alin.(1) se suportă de către deţinătorul legal al elementelor verificate.

Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. 95. -(1) Armele care datorită unor defecţiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examinează de către o comisie specializată din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri, care, după ce le valorifică, rambursează contravaloarea proprietarilor de drept împreună cu o copie a facturii.(2) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de funcţionare se pot păstra ca arme de colecţie ori panoplie, iar cele nevandabile scoase din uz sau părţi componente din acestea se predau armurierilor autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de distrugere a acestora.
Metodologia de omologare Art. 96. -Procedura acordării certificatelor de omologare, a certificatelor de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, precum şi a certificatelor de efectuare a inspecţiei tehnice periodice se stabileşte prin metodologia de omologare care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor.
Secţiunea a 4-a
Registrul Naţional al Armelor
Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor Art. 97. -(1) În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se constituie Registrul Naţional al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenţa armelor, a deţinătorilor de arme, precum şi a operaţiunilor cu arme şi muniţii, necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor legale privind gestionarea aplicării dispoziţiilor prezentei legi.(2) Inspectoratul General al Poliţiei Române exercită, prin structura care administrează Registrul Naţional al Armelor, următoarele atribuţii în domeniul gestionării regimului circulaţiei armelor şi muniţiei:a) emite, preschimbă şi, după caz, retrage sau anulează cărţile de identitate ale armelor prevăzute la art.88 alin.(1) şi (2);

b) gestionează evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, introducând menţiunile corespunzătoare în cărţile de identitate ale armelor cu privire la aceste operaţiuni, precum şi cu privire la persoanele care
le-au procurat şi către care s-au înstrăinat acestea;

c) gestionează evidenţa armurierilor care desfăşoară operaţiuni cu arme;

d) gestionează evidenţa etapelor procedurale parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor şi muniţiilor aflate în circulaţie, operând menţiunile corespunzătoare în evidenţe;

e) cooperează cu instituţiile similare din străinătate şi cu reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, pentru monitorizarea operaţiunilor cu arme.

(3) Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Emiterea cărţilor de identitate ale armelor Art. 98. -(1) Cărţile de identitate ale armelor prevăzute la art.88 alin.(1) se emit după încheierea procesului de producţie a acestora, pe baza datelor înscrise în registrele prevăzute la art.90 alin.(1), precum şi a certificatelor de omologare.(2) Cărţile de identitate ale armelor prevăzute la art.88 alin.(2) se emit pe baza documentelor de procurare, a elementelor de marcare aplicate pe arme, precum şi a certificatelor de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare.(3) Armurierul care a procurat armele prevăzute la art.88 alin.(2) este obligat să solicite Inspectoratului General al Poliţiei Române eliberarea cărţilor de identitate, în termen de 5 zile de la data obţinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare.

(4) Înstrăinarea armelor de către armurierul producător, respectiv de către cel care le-a procurat din străinătate, se poate face numai după obţinerea cărţilor de identitate pentru fiecare armă produsă sau, după caz, procurată.

Regimul cărţii de identitate a armei Art. 99. – (1) Cartea de identitate a armei trebuie să însoţească în permanenţă arma, indiferent de deţinătorul legal al acesteia. Nu pot fi supuse operaţiunilor prevăzute de prezenta lege armele care nu sunt însoţite de cărţile de identitate ale acestora.(2) În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrăinării acestora în condiţiile legii, armurierul autorizat să le comercializeze are obligaţia să depună cărţile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Pierderea, furtul, distrugerea şi deteriorarea cărţilor de identitate Art. 100. -(1) Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea cărţilor de identitate ale armelor se declară în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndată ce este posibil, la autoritatea care le-a eliberat.(2) Eliberarea unor noi cărţi de identitateale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai după publicarea pierderii sau, după caz, a furtului, în Monitorul Oficial al României.
Excepţii în cazul armelor militare Art. 101. -Sunt exceptate de la prevederile
art.94 – 98 armele militare, a căror evidenţă se ţine de către instituţiile care au dreptul să le procure, să le deţină, să le folosească şi să le înstrăineze, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre instituţiile respective.
Procedurile de aplicare a regimului cărţii de identitate a armei Art. 102. -Procedurile de aplicare a prevederilor art.98 – 100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
CAPITOLUL V
REGIMUL OPERAŢIUNILOR CU ARME ŞI MUNIŢII
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Efectuarea operaţiunilor cu arme Art. 103. -(1) Operaţiunile cu arme şi muniţii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor autorizaţi în acest sens, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în baza autorizaţiei de procurare, pot cumpăra din străinătate şi introduce în ţară, în condiţiile legii, arme letale şi neletale.(2) Producerea, confecţionarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea şi distrugerea armelor letale şi armelor neletale pot fi efectuate numai de către armurierii constituiţi în subordonarea sau coordonarea instituţiilor care au competenţe în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, în condiţiile stabilite prin ordine ale conducătorilor fiecăreia dintre aceste instituţii.(3) Operaţiunile cu arme letale şi cu arme neletale, cu excepţia producerii, confecţionării, modificării, prelucrării, experimentării, casării şi distrugerii, pot fi efectuate de către armurierii autorizaţi în acest sens.

(4) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii în structura armurierilor menţionaţi în art.104 alin.(1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Armurierii Art. 104. -(1) Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice:a) instituţiile publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora;b) instituţiile publice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevăzute la lit.a), care, prin competenţele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesită deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi Federaţia Română de Tir Sportiv, Federaţia Română de Schi şi Biatlon, cluburile sportive afiliate acestora şi gestionarii fondurilor de vânătoare.

(2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, societăţile comerciale care nu se află în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevăzute la alin.(1) lit.a).

Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de către armurieri Art. 105. -(1) Persoanele juridice prevăzute la art.104 alin.(1) sunt autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii, după cum urmează:a) instituţiile publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora, pentru toate categoriile de operaţiuni cu arme şi muniţii;b) instituţiile publice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, care, prin competenţele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesită deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, pentru operaţiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare şi depozitare.

(2) Persoanele juridice prevăzute la art.104 alin.(2) pot fi autorizate, la cerere, să desfăşoare următoarele operaţiuni cu arme letale şi arme neletale: reparare, vânzare, cumpărare, închiriere, schimb, donaţie, import, export, transfer, transport, transbordare şi depozitare.

(3) Constituirea şi activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme şi muniţii sunt supuse controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniul exporturilor strategice.

Secţiunea a 2-a
Regimul constituirii armurierilor
Constituirea armurierilor Art. 106. -(1) Societăţile comerciale prevăzute la art.104 alin.(2) se pot constitui ca armurieri, cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme şi muniţii.(2) Avizul prevăzut la alin.(1) se solicită de către asociaţii societăţii comerciale, cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiinţare sau, după caz, de schimbare a obiectului de activitate al societăţii.(3) Avizul prevăzut la alin.(1) se acordă numai dacă toţi asociaţii şi administratorii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.15 alin.(1) lit.c) şi d), iar cei care desfăşoară activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art.15 alin.(1) lit.a) şi lit.e) – g).
Reînnoirea şi retragerea avizului de constituire a armurierilor Art. 107. – (1) Societăţile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimbă asociaţii sau administratorii acestora, precum şi cu ocazia schimbări sediului social.(2) Avizul prevăzut la art.106 alin.(1) se retrage de către autoritatea care l-a acordat, în situaţia în care aceasta constată că asociaţii şi administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.106 alin.(3). Retragerea avizului are ca efect pierderea calităţii de armurier a societăţii comerciale.
Secţiunea a 3-a
Regimul efectuării operaţiunilor cu arme şi muniţii
Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii de către armurieri Art. 108. -(1) Armurierii constituiţi în condiţiile prevăzute la art.106 pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, numai după obţinerea autorizaţiei pentru operaţiuni cu arme şi muniţii, acordată de autorităţile competente pentru fiecare categorie de operaţiuni dintre cele prevăzute la alin.(3).(2) Autorităţile competente să acorde autorizaţia prevăzută la alin.(1) sunt Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti sau inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile pentru care se solicită autorizarea, precum şi Inspectoratul General al Poliţiei Române.(3) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor şi muniţiilor se acordă armurierului care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine spaţii corespunzătoare, destinate efectuării operaţiunilor cu arme şi muniţii, care sunt omologate în condiţiile prezentei legi şi sunt asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;

b) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la lit.a).

(4) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) spaţiile în care urmează să se desfăşoare activităţile de reparaţii sunt omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la alin.(3) lit.a);

b) deţine spaţii corespunzătoare destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la alin.(3) lit.a);

c) deţine instrumente destinate reparării armelor şi muniţiilor, omologate în condiţiile prezentei legi;

d) deţine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, omologate în condiţiile prezentei legi.

(5) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de transport se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine în mod legal şi utilizează mijloace de transport omologate în condiţiile legii de Registrul Auto Român şi de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor;

b) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la alin.(3) lit.a).

(6) Este interzisă amenajarea depozitelor de arme şi muniţii în incinta imobilelor de locuinţe.

(7) În autorizaţia prevăzută la alin.(1) se menţionează în mod expres categoriile de operaţiuni cu arme şi muniţii care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcţie de spaţiul destinat acestora şi de nivelul de securitate, numărul armelor şi cantitatea de muniţie ce poate fi depozitată în acestea.

Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de armurierii autorizaţi Art. 109. -Armurierii autorizaţi în condiţiile art.108 pot desfăşura următoarele activităţi:a) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comercializare a armelor şi muniţiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export şi transfer de arme şi muniţii, precum şi intermedierea efectuării acestor operaţiuni;b) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor: reparare şi verificare a armelor, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice în baza autorizării acordate de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, în condiţiile prevăzute la art.94 alin.(3), precum şi confecţionarea muniţiei pentru arme de vânătoare cu alice;

c) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de transport: să efectueze transporturi de arme şi muniţii în ţară, în şi din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în condiţiile legii.

Obligaţiile armurierilor autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comerţ cu arme şi muniţii Art. 110. -(1) Armurierii autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comerţ cu arme şi muniţii au următoarele obligaţii:a) să introducă în circuitul comercial numai armele şi muniţiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.88 alin.(1) şi(2);b) să comercializeze armele şi muniţiile numai către persoanele fizice şi juridice autorizate să le procure;

c) să procure arme şi muniţii numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfăşoare asemenea operaţiuni, precum şi de la persoane fizice care le deţin şi le înstrăinează în condiţii de legalitate;

d) să îşi constituie registre în care să ţină evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care au regim special şi se înregistrează la autorităţile prevăzute la art.108 alin.(2) şi să le prezinte, pentru control, poliţiştilor anume desemnaţi;

e) să prezinte la control organelor de poliţie abilitate documentele de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii, precum şi documentele în baza cărora au vândut armele;

f) să comunice lunar autorităţilor prevăzute la art.108 alin.(2) lista persoanelor fizice şi juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme şi muniţii, precum şi datele de identificare ale acestor arme şi muniţii;

g) să asigure condiţiile de securitate deplină a armelor şi muniţiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau raft;

h) să înscrie în autorizaţia de procurare, eliberată de organele de poliţie şi prezentată de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii şi poziţia din registrul de evidenţă a armelor depuse spre vânzare;

i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor şi muniţiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură;

j) să anunţe imediat organul de poliţie când constată că la armele primite în consignaţie de la persoanele fizice şi juridice sunt modificări vizibile sau prezintă alte caracteristici decât cele originale;

k) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme şi muniţii.

(2) Registrele prevăzute la alin.(1) lit.d) se păstrează de către armurieri timp de 5 ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 5 ani, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art.108 alin.(2).

(3) În vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme şi muniţii , care sunt condiţionate, potrivit legii, de obţinerea prealabilă a licenţelor automate de import sau export, armurierii sunt obligaţi să solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pe această licenţă.

(4) Licenţa de import-export se eliberează individual, pentru fiecare transport şi numai pentru tipul, marca şi cantităţile de arme şi muniţii care fac obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de valabilitate al avizului este de 3 luni de la data acordării. Neefectuarea în acest termen a operaţiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la pierderea licenţei respective.

(5) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, persoana juridică trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art.108 alin.(2) documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea.

Obligaţiile armurierilor autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor Art. 111. – Armurierii autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor au următoarele obligaţii:a) să comunice la inspectoratele de poliţie judeţene sau Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti lista armelor primite la reparat ori cărora
le-au schimbat una sau mai multe piese, precum şi a posesorilor acestor arme;b) să tină evidenţa reparaţiilor efectuate în registrele constituite potrivit art.110 alin.(1) lit.d) şi să le prezinte organelor de poliţie competente pentru control;

c) să nu primească spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt deţinute legal;

d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada că o deţine legal, să înştiinţeze, de îndată, organul de poliţie cel mai apropiat.

Obligaţiile armurierilor autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de transport al armelor şi muniţiilor Art. 112. -(1) Armurierii autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de transport al armelor şi muniţiilor au următoarele obligaţii:a) să asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectuează, precum şi condiţiile de siguranţă ale acestora;b) să ţină evidenţa operaţiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantităţilor de arme şi muniţii transportate precum şi a beneficiarilor operaţiunii efectuate, în registre constituite potrivit art.110 alin.(1) lit.d);

c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operaţiunilor de transport, precum şi de provenienţa legală a armelor transportate;

d) să comunice organelor de poliţie în a căror rază de competenţă se află locul de destinaţie al transportului, cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia, o copie a planului de pază al transportului de arme şi muniţii sau a ordinului de transport.

(2) Condiţiile minime de securitate a transportului de arme şi muniţii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Procedura acordării avizelor şi autorizaţiilor pentru armurieri Art. 113. – Procedura acordării avizelor şi autorizaţiilor prevăzute în prezenta secţiune se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
CAPITOLUL VI
REGIMUL PROCURĂRII, DEŢINERII, PORTULUI ŞI FOLOSIRII ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR DE CĂTRE REZIDENŢII STATELOR MEMBRE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ŞI DE CĂTRE CETĂŢENII ROMÂNI PE TERITORIILE STATELOR MEMBRE. REGIMUL OPERAŢIUNILOR CU ARME ŞI MUNIŢII DESFĂŞURATE ÎNTRE ARMURIERII ROMÂNI ŞI CEI AI STATELOR MEMBRE
Procurarea armelor letale de pe teritoriul României Art. 114. -(1) Procurarea unei arme letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenţii statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din ţară, se poate face, în condiţiile prezentei legi, numai în baza autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a muniţiei, eliberată de Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmează să fie procurată arma, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.(2) Autorizaţia prevăzută la alin.(1) se eliberează la cerere, dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) face dovada faptului că este rezident al unui stat membru;

c) prezintă autorizaţia de procurare a armei sau, după caz, a muniţiei, eliberată de autorităţile competente ale statului al cărui rezident este, cu excepţia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile;

d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente.

(3) Este interzisă deţinerea pe teritoriul României a armelor de apărare şi pază de către rezidenţii statelor membre, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 56 şi art.129 alin.(2). Procurarea acestor arme este permisă numai prin intermediul armurierilor români autorizaţi să le transfere în afara teritoriului României.

(4) În cazul în care procurarea armelor letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare se face prin intermediul armurierilor români autorizaţi să le transfere în afara teritoriului României, nu mai este necesară obţinerea de către solicitant a autorizaţiei prevăzute la alin.(1).

(5) Armele procurate de către rezidenţii statelor membre în timpul unei călătorii în România, în condiţiile prevăzute la alin.(1), nu pot fi folosite pe teritoriul României. În termen de 3 zile de la procurarea armei, persoanele trebuie să se prezinte la Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurată arma, sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române care procedează la sigilarea armei şi eliberarea autorizaţiei de scoatere a armei de pe teritoriul României.

(6) Inspectoratul General al Poliţiei Române informează de îndată autorităţile competente ale statelor membre ai căror rezidenţi au procurat arme şi muniţii în condiţiile alin. (1), despre fiecare achiziţie efectuată.

Introducerea armelor şi muniţiilor pe teritoriul României Art. 115. -(1) Rezidenţii statelor membre pot intra pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, numai cu armele şi muniţiile a căror procurare şi deţinere este permisă în România.(2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal deţinute numai rezidenţii statelor membre care sunt titulari ai unui paşaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:a) documentul să fie valabil;

b) să nu existe în acest document menţiunea că introducerea armei este interzisă pe teritoriul României;

c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitaţie din partea unei asociaţii de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada că urmează să participe la un concurs de tir organizat de Federaţia Română de Tir Sportiv sau, după caz, de Federaţia Română de Schi şi Biatlon;

d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colecţie funcţionale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la lit.c), să existe în document menţiunea referitoare la existenţa autorizaţiei de introducere a armelor respective în România;

e) persoana să nu prezinte pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente.

(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor letale şi a muniţiilor a căror introducere pe teritoriul României este condiţionată de obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin.(2) lit.d).

(4) Rezidenţii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal deţinute, numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) motivează organelor poliţiei de frontieră, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.

(5) În cazul în care rezidenţii statelor membre intră sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele deţinute, în condiţiile prevăzute la alin.(2) şi (4), organele poliţiei de frontieră procedează după cum urmează:

a) în cazul armelor de foc, fac menţiuni în paşaportul european pentru arme de foc, cu privire la data intrării, respectiv a ieşirii cu aceste arme;

b) în cazul armelor neletale, la intrarea în ţară eliberează persoanei o adeverinţă de introducere în ţară a acestor arme, iar la ieşire reţin această adeverinţă.

(6) În situaţia în care, pe timpul şederii în România, rezidenţii statelor europene înstrăinează, pierd, li se fură sau li se distrug armele cu care au intrat în condiţiile prevăzute la alin.(2) şi (4), aceştia au obligaţia să anunţe, în condiţiile legii, organele de poliţie în a căror rază de competenţă s-a produs evenimentul, acestea eliberându-le cu această ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată organelor poliţiei de frontieră la ieşirea din ţară.

Informarea autorităţilor statelor membre cu privire la armele şi muniţiile a căror deţinere este interzisă sau condiţionată de obţinerea unei autorizaţii Art. 116. – În vederea înscrierii în paşaportul european pentru arme de foc a menţiunilor prevăzute la art.115 alin.(2) lit.b) şi d) de către autorităţile care eliberează acest document, Inspectoratul General al Poliţiei Române informează autorităţile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a căror procurare şi deţinere este interzisă pe teritoriul României sau, după caz, este condiţionată de obţinerea unei autorizări prealabile.
Autorizaţia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României Art. 117. -(1) Rezidenţii statelor membre care doresc să călătorească în România cu armele de foc pe care le deţin trebuie să obţină, în prealabil, o autorizaţie de introducere pe teritoriul României a acestor arme, cu excepţia cazului în care se află în situaţia prevăzută la art.115 alin.(2) lit. c).(2) În funcţie de motivele pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, aceasta se poate acorda pentru o perioadă de până la un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, valabilă pentru una sau mai multe călătorii, după caz.
Regimul deţinerii, portului şi folosirii armelor de către rezidenţii statelor membre pe teritoriul României Art. 118. -(1) Rezidenţii statelor membre, titulari ai paşaportului european pentru arme de foc, pot deţine sau, după caz, purta şi folosi armele introduse în România în condiţiile prevăzute la art.115 alin.(2) şi (4), numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.(2) Rezidenţii statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, şi care doresc să procure arme de foc de la un armurier român, în scopul deţinerii sau, după caz, al portului şi folosirii armelor pe teritoriul României, pot fi autorizaţi în acest sens de către organele de poliţie competente, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, numai sub rezerva comunicării acordului prealabil al autorităţilor statelor membre ai căror rezidenţi sunt, în cazul în care procurarea armei este supusă autorizării în acel stat. În situaţia în care procurarea armelor este supusă doar declarării în statele respective, este necesară numai informarea autorităţilor competente ale acelor state.(3) Rezidenţilor statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România li se poate acorda, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români, dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate, cu condiţia informării autorităţilor competente ale statului ai căror rezidenţi sunt.

(4) Rezidenţii statelor membre pot înstrăina arme de foc pe teritoriul României în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, cu condiţia informării autorităţilor competente ale statului ai căror rezidenţi sunt. În situaţia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României, înstrăinarea este permisă numai dacă, atunci când este cazul, a fost autorizată în prealabil de autorităţile statului ai căror rezidenţi sunt.

Regimul paşaportului european pentru arme de foc care se eliberează cetăţenilor români Art. 119. – (1) Cetăţenii români care deţin, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doresc să călătorească cu acestea în statele membre pot solicita organului de poliţie care le-a acordat permisul de armă eliberarea unui paşaport europeanpentru arme de foc.(2) Paşaportul europeanpentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreună cu armele şi, după caz, muniţia aferentă înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea armelor înscrise în acest document este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective.(3) În paşaportul european pentru arme de foc, organele de poliţie au obligaţia să înscrie menţiunile corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisă deţinerea armelor înscrise în document, precum şi cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai după obţinerea unei autorizaţii prealabile acordate în acest sens de autorităţile competente ale acestor state.
Condiţiile acordării, prelungirii şi retragerii paşaportului european pentru arme de foc Art. 120. -(1)Paşaportul europeanpentru arme de foc se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:a) este titular al unui permis de armă pentru armele care urmează să fie înscrise în paşaportul europeanpentru arme de foc;b) prezintă motivele pentru care doreşte să călătorească pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicită paşaportul europeanpentru arme de foc.

(2) Paşaportul europeanpentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 5 ani.

(3) În cazul anulării autorizării şi retragerii permisului de armă al titularului, se va retrage şi paşaportul european pentru arme de foc.

(4) Modificările legate de deţinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca şi pierderea, furtul sau înstrăinarea acestora, sunt menţionate în paşaportul european pentru arme de foc de către organul de poliţie emitent.

(5) Este interzisă înstrăinarea de către titular a paşaportului european pentru arme de foc, cu excepţia cazului când acesta este depus la autorităţile competente sau, după caz, este reţinut de acestea.

Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea paşaportului european pentru arme de foc Art. 121. – (1) Furtul paşaportului europeanpentru arme de foc se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie care le-a eliberat.(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.(3) În străinătate, cetăţenii români trebuie să declare furtul paşaportului european pentru arme de foc la autorităţile de poliţie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs evenimentul.

(4) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii paşaportului europeanpentru arme de foc în străinătate, în condiţiile prevăzute la alin.(3), titularul trebuie să se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliţiei Române situaţia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverinţă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor.

(5) Adeverinţa prevăzută la alin.(4) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta şi trebuie depusă la organul de poliţie competent, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport europeanpentru arme de foc.

(6) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin.(4) se stabileşte prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului afacerilor externe.

Permisul de transfer al armelor în străinătate Art. 122. – (1) Persoanele care doresc să călătorească în străinătate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstrăina ulterior sunt obligate să solicite, în prealabil, organelor competente de poliţie eliberarea unui permis de transfer în străinătate, document care trebuie să însoţească armele până la locul de destinaţie.(2) În vederea obţinerii documentului prevăzut la alin.(1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de poliţie competente următoarele informaţii:a) numele şi adresa vânzătorului sau persoanei care cedează şi ale cumpărătorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului;

b) adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate ;

c) numărul armelor care urmează să fie transportate;

d) caracteristicile care permit identificarea fiecărei arme şi indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc ;

e) mijloacele de transfer;

f) data plecării şi data estimativă a sosirii.

(3) Cel mai târziu până la data ieşirii din ţară a persoanei care urmează să înstrăineze armele, Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să comunice la autorităţile competente ale statului unde urmează să fie înstrăinată arma informaţiile prevăzute la alin.(2).

Transferul armelor letale şi al muniţiilor din România într-un alt stat membru Art. 123. -(1) Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operaţiuni de transfer de arme letale şi muniţii corespunzătoare acestora către o persoană dintr-un stat membru, cu condiţia obţinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operaţiuni.(2) Permisul de transfer al armelor se acordă, la cerere, de către organul de poliţie în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea armurierul, în următoarele condiţii:a) armurierul comunică organului de poliţie informaţiile prevăzute la art.122 alin.(2), precum şi scopul transferului;

b) destinatarul este autorizat de autorităţile competente din statul în care se află să procure şi să deţină armele care vor fi transferate către acesta.

(3) Permisul de transfer al armelor trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art.122 alin.(2) care au fost comunicate de armurier şi este valabil numai pentru armele şi perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie să însoţească armele pe tot parcursul transferului, până la destinaţie şi este supus controlului autorităţilor competente ale statelor membre tranzitate.

(4) Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să comunice autorităţilor competente ale statului de destinaţie datele înscrise în permisul de transfer al armelor, până cel târziu la data începerii operaţiunii de transfer.

Autorizaţia de transfer fără acord prealabil Art. 124. – (1) Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de
import-export pot solicita acordarea unei autorizaţii de transfer fără acord prealabil, în baza căreia pot efectua operaţiuni de transfer al armelor de foc către armurieri din alte state membre, în care nu se condiţionează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme şi către statele membre înscrise în autorizaţie.(2) Autorizaţia de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de poliţie în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea armurierul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.(3) În autorizaţia de transfer se înscriu de către organul de poliţie care o eliberează, următoarele:

a) datele de identificare ale armurierului;

b) tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer;

c) statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului;

d) perioada de valabilitate a autorizaţiei.

(4) Efectuarea oricărei operaţiuni de transfer în baza autorizaţiei prevăzute la alin.(1) este condiţionată de informarea de către armurier a organului de poliţie competent, cel târziu până la data începerii operaţiunii, cu privire la datele prevăzute la art.122 alin.(2).

(5) Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să transmită de îndată autorităţilor competente ale statului de destinaţie a transferului datele comunicate de armurieri în condiţiile alin.(4).

(6) Autorizarea efectuării transferurilor temporare de arme între România şi un alt stat membru se realizează în condiţiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României şi guvernul statului respectiv.

Permisul de transfer al armelor Art. 125. – (1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc să transfere arme letale şi, după caz, muniţie în România, trebuie să obţină, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României a acestor arme, din partea Inspectoratului General al Poliţiei Române.(2) Permisul de transfer se acordă la cerere, în următoarele condiţii:a) armurierul face dovada faptului că este autorizat de către autorităţile statului membru pe teritoriul căruia se află, să efectueze transferul armelor şi, după caz, muniţiilor respective;

b) destinatarul de pe teritoriul României să îndeplinească condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea şi deţinerea armelor care fac obiectul transferului;

c) să existe avizul Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor cu privire la faptul că armele respective corespund normelor de omologare;

d) există garanţii cu privire la faptul că transportul armelor pe teritoriul României urmează să se desfăşoare în condiţii de securitate, potrivit legii.

(3) Permisul de transfer al armelor, respectiv muniţiilor, se acordă pentru fiecare transfer în parte şi cuprinde datele prevăzute la art.124 alin.(3).

(4) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor şi a muniţiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.

Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat Art. 126. – Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în condiţiile art.125 este permisă de către organele poliţiei de frontieră, numai dacă acestea sunt însoţite de permisul de transfer.
Autorizaţia de transfer fără acord prealabil, pentru armele care sunt introduse în România Art. 127. -(1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc să transfere arme neletale şi, după caz, muniţie în România, trebuie să obţină, în prealabil, o autorizaţie de transfer fără acord prealabil din partea Inspectoratului General al Poliţiei Române.(2) Autorizaţia prevăzută la alin.(1) se acordă, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani şi trebuie să însoţească armele care fac obiectul transferului, până la destinaţie.(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor neletale şi a muniţiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.
Anularea şi suspendarea autorizaţiilor de transfer fără acord prealabil Art. 128. -Autorizaţiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de poliţie competente, prin decizie motivată, ori de câte ori există date certe că operaţiunile de transfer prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor.
CAPITOLUL VII
REGIMUL JURIDIC AL DEŢINERII, PORTULUI ŞI FOLOSIRII ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR DE CĂTRE MEMBRII FORŢELOR ARMATE STRĂINE STAŢIONATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ŞI DE CĂTRE MEMBRII DE FAMILIE AI ACESTORA
Procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României, precum şi de către membrii de familie ai acestora Art. 129. -(1) Regimul juridic al armelor de foc şi muniţiilor de serviciu deţinute de membrii forţelor armate străine staţionate în condiţiile legii pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) pot fi autorizate să procure, să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme de apărare şi pază, în condiţiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevăzute la art.14 alin.(2) lit.a), precum şi alte arme şi muniţii, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.(3) Persoanele prevăzute la alin.(1) pot face uz de armă în condiţiile prevăzute de legea română.

(4) Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la alin. (1), care au reşedinţa sau domiciliul în România, pot fi autorizaţi să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţii în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru persoanele fizice străine.

Condiţii privind autorizarea deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora Art. 130. -(1) Autorizarea persoanelor prevăzute la art.129 alin.(1), cât şi a membrilor de familie, precum şi evidenţa armelor şi muniţiilor se efectuează de către organele de poliţie competente în a căror rază de competenţă locuieşte solicitantul.(2) La solicitarea organelor de poliţie române, persoanele prevăzute la art.129 alin.(1), cât şi membrii de familie ai acestora sunt obligaţi să prezinte la control armele şi muniţiile deţinute în condiţiile prezentei legi, precum şi documentele care atestă dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a acestor arme şi muniţii.(3) Procedura autorizării prevăzută la alin.(1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
CAPITOLUL VIII
CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
Secţiunea 1
Contravenţii
Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi Art. 131. -Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau administrativă a persoanei vinovate.
Contravenţii Art. 132. -Sunt considerate contravenţii următoarele fapte:1. nerespectarea obligaţiei de anunţare a pierderii, furtului sau dispariţiei armelor letale în termenul prevăzut la art.8 alin.(1);2. neîndeplinirea obligaţiei de a nu înstrăina documentele prevăzute la art.8 alin.(2);

3. neîndeplinirea obligaţiei de a preda o armă letală sau muniţii găsite, în termenul prevăzut la art.9 alin.(2);

4. neîndeplinirea obligaţiei de depunere la poliţie a armelor sau muniţiilor al căror deţinător legal a decedat, în termenul prevăzut la art.9 alin.(3);

5. nedeclararea informaţiilor prevăzute la art.13 şi art.19 în termenul stabilit;

6. neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la poliţie în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art.24 alin.(1);

7. neprezentarea la poliţie în vederea vizării permisului de armă în condiţiile stabilite la art.27 alin.(2);

8. neîndeplinirea obligaţiei de păstrare a armelor în condiţiile prevăzute la art.28 alin.(1) şi alin.(2);

9. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.33 alin.(2) sau, după caz, alin.(3);

10. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.35 alin.(1) şi (2);

11. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.38 alin.(1);

12. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.38 alin.(2);

13. nerespectarea obligaţiei de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garanţie, prevăzută la art.40 alin.(2);

14. transportul armelor de tir fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.42 alin.(1);

15. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art.44 alin.(4) şi (5);

16. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.48 alin.(3);

17. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art.48 alin.(4) în termenul stabilit;

18. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a paşaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art.51 alin.(1), respectiv la art.121 alin.(1);

19. neprezentarea la autorităţile competente, în termenul prevăzut la art.54 alin.(4);

20. neprezentarea la poliţie în vederea solicitării eliberării certificatului de deţinător, în termenul prevăzut la art.59 alin.(1);

21. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art.60 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu;

22. neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.62 cu privire la portul de armă;

23. uzul de armă neletală în alte situaţii decât cele prevăzute la art.63;

24. folosirea armelor utilitare fără respectarea condiţiilor prevăzute la art.64;

25. păstrarea armelor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.68 alin.(3);

26. nerespectarea obligaţiilor privind registrele de evidenţă a armelor, muniţiei şi personalului dotat cu acestea, stabilite la art.68 alin.(5) – (7);

27. nerespectarea obligaţiei de a desfăşura activităţile prevăzute la art.71 alin.(1);

28. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.77;

29. nerespectarea prevederilor art.91;

30. nedeclararea pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării cărţii de identitate a armei în termenul prevăzut la art.100 alin.(1);

31. nerespectarea prevederilor art.107 alin.(1);

32. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.110 alin.(1) lit.d), f) şi g);

33. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.110 alin.(1) lit.a) – c) şi k);

34. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.110 alin.(1) lit.e), h) – j);

35. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.110 alin.(5);

36. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.111;

37. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.112 alin.(2);

38. pierderea armelor letale;

39. pierderea muniţiei corespunzătoare armelor letale.

Sancţiuni Art. 133. -(1) Contravenţiile prevăzute la art.132 se sancţionează după cum urmează:a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 1, 5, 16, 17, 18 şi 30;b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 2, 6, 7, 20 şi 21;

c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 3, 4, 15 şi 22;

d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 8, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 29 şi 31;

e) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 9, 10, 28, 34, 35, 38 şi 39;

f) cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 25 – 27;

g) cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 32, 36 şi 37;

h) cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei, cele prevăzute la punctul 33.

(2) Următoarelor contravenţii prevăzute la art.132 li se aplică sancţiuni complementare, după cum urmează:

a) suspendarea dreptului de deţinere a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celei prevăzute la punctul 8;

b) suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la punctele 11 şi 14;

c) suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 12 luni, celor prevăzute la punctele 12 şi 39;

d) confiscarea armei, celei prevăzute la punctul 23;

e) revocarea definitivă a dreptului de port şi folosire a armelor, celor prevăzute la punctele 9, 10 şi 38;

f) retragerea definitivă a avizului prevăzut la art.106 alin.(1), celor prevăzute la punctele 32 – 37.

Constatarea contravenţiilor Art. 134. -Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrătorii anume desemnaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Regimul contravenţiilor Art. 135. -Contravenţiilor prevăzute la art.132 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare.
Secţiunea a 2-a
Infracţiuni
Uzul de armă letală, fără drept Art. 136. -Uzul de armă letală, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
Ştergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale Art. 137. -Ştergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
Efectuarea, fără drept, a operaţiunilor cu arme sau muniţii Art. 138. – Efectuarea oricăror operaţiuni cu arme sau muniţii, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art.279 alin.(1) din Codul penal.
CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Excepţii la eliberarea cărţilor de identitate ale armelor şi la inspecţia tehnică a armelor Art. 139. -(1) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art.96, eliberarea cărţilor de identitate ale armelor se face fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.98 alin.(1) referitoare la certificatele de omologare, iar omologarea poligoanelor de tir şi a celor destinate pregătirii deţinătorilor legali de arme de vânătoare se face pe baza normelor stabilite de Federaţia Română de Tir, cu autorizarea organelor de poliţie în a căror rază de competenţă teritorială sunt amplasate acestea.(2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art.96, inspecţia tehnică a armelor se face de către personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu ocazia avizării permisului de armă.(3) Posesorii armelor letale au obligaţia ca, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să solicite eliberarea cărţilor de identitate ale armelor.

(4) Persoanele fizice sau juridice care deţin arme au obligaţia ca, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se prezinte la organele de poliţie în a căror rază de competenţă îşi au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, sediul, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor necesare pentru deţinerea ori, după caz, portul şi folosirea armelor respective, precum şi pentru eliberarea documentelor corespunzătoare, în condiţiile prevăzute de lege.

Excepţii la procedura de omologare a armelor Art. 140. -(1) Până la data adoptării normelor de omologare a armelor şi muniţiilor prevăzute la art.92 alin.(1), procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare şi autorizare şi a celor privind destinaţiile armelor se efectuează de organele competente să omologheze şi să autorizeze aceste arme, în condiţiile legii în vigoare până la acea dată.(2) Armele care, la data adoptării normelor de omologare a armelor şi muniţiilor prevăzute la art.92 alin.(1), sunt deţinute de persoane fizice şi juridice române, vor fi supuse procedurii de omologare în condiţiile prevăzute la art.92 alin.(5).(3) Armele cu privire la care, cu ocazia efectuării procedurilor prevăzute la alin.(1) şi (2), se constată că nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare şi autorizare, în funcţie de destinaţia acestora, se depun la armurieri autorizaţi, în scopul modificării acestora sau pentru a fi transformate în arme de colecţie ori, după caz, se înstrăinează sau se depun, spre păstrare, la armurieri autorizaţi în acest scop, în condiţiile prezentei legi.
Obligaţia societăţilor comerciale de a se conforma anumitor interdicţii prevăzute în prezenta lege Art. 141. -Societăţilor comerciale care, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au luat măsurile necesare pentru a se conforma interdicţiei prevăzute la art.108 alin.(6), li se retrage autorizaţia pentru desfăşurarea de operaţiuni cu arme şi muniţii.
Aplicarea în timp a anumitor dispoziţii din prezenta lege Art. 142. – (1) Prevederile art.114-126 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.(2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art.114-126 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data aderării României la Uniunea Europeană.(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile art.53-57 vor înceta să fie aplicabile cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene.
Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Art. 143. – Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Anexa la prezenta lege Art. 144. -(1) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.(2) Anexa poate fi completată sau modificată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor şi completărilor aduse legislaţiei Uniunii Europene în domeniu.
Intrarea în vigoare Art. 145. -(1) Prezenta lege intră în vigoare la
6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.74 din 11 aprilie 1996, cu excepţia prevederilor art.46 – 52, care rămân în vigoare pentru fiecare instituţie care are încadrate persoane ce ocupă funcţii care implică exerciţiul autorităţii publice, înarmate cu arme de apărare şi pază, până la stabilirea în legile prevăzute la art.43, a condiţiilor în care acestea pot purta şi folosi armele din dotare.

Prezenta lege transpune Directiva nr. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii armelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 256 din 13 septembrie 1991.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Valer Dorneanu Nicolae Văcăroiu