Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor din 11.04.2012

CAPITOLUL I – Dispozitii generale 

Art. 1. 

(1) Paza obiectivelor, bunurilor, si valorilor si protectia persoanelor prin forte si mijloace civile se realizeaza cu sprijinul si sub coordonarea, indrumarea si controlul Inspectoratului General al Politiei Romane si al unitatilor subordonate, care urmaresc respectarea prevederilor legale in acest domeniu de activitate.

(2) Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor prin forte si mijloace militare se realizeaza cu sprijinul si sub coordonarea, indrumarea si controlul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si al unitatilor subordonate, care urmaresc respectarea prevederilor legale in acest domeniu de activitate.

(3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplica activitatilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor, precum si a transporturilor cu caracter special apartinand structurilor si institutiilor din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se asigura in conformitate cu reglementarile stabilite in cadrul acestora.

Art. 2. 

(1) In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite in continuare unitati indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate in formele prevazute de Lege, completate cu masuri procedurale.

(2) Cerintele minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati, sunt prevazute in anexa nr. 1.

(3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

(4) Pana la adoptarea standardului ocupational pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica, analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o vechime in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica mai mare de 5 ani.

(5) Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.

Art. 3. 

(1) Pentru unitatile care isi desfasoara activitatea printr-o retea formata din subunitati sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurarii masurilor de securitate in intreaga retea revine conducerii unitatii centrale.

(2) Organizarea in comun a pazei se poate efectua, cu avizul politiei, in situatiile in care unitatile functioneaza in acelasi imobil, perimetru sau spatiu alaturat, caz in care obligatia asigurarii masurilor de securitate revine conducatorilor unitatilor care detin cota de proprietate ori folosinta majoritara sau administratorului obiectivului, cu consultarea celorlalti detinatori.

(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii si sigurantei localurilor publice, hotelurilor, motelurilor, campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor si altor locuri de distractie sau de agrement, administratorii acestora au obligatia de a folosi personal de paza calificat si atestat, potrivit legii.

Art. 4. 

(1) Conducatorii unitatilor care opereaza cu numerar au obligatia implementarii unor masuri eficiente in scopul asigurarii protectiei personalului si a valorilor pe timpul manipularii, procesarii, depozitarii sau transportului si descurajarii savarsirii infractiunilor contra patrimoniului, precum si in scopul acordarii sprijinului necesar organelor judiciare in vederea identificarii faptuitorilor.

(2) La obiectivele cu program permanent in care pe timpul noptii isi desfasoara activitatea mai putin de 3 angajati, conducatorii unitatilor au obligatia executarii si folosirii unui ghiseu special amenajat care sa asigure protectia la atacuri manuale asupra casierului.

(3) In situatia unitatilor la care activitatea de procesare, depozitare si transport de valori este externalizata, obligatia pentru adoptarea acestor masuri de securitate revine prestatorului licentiat al acestor servicii.

Art. 5. 

(1) Planul de paza este documentul in baza caruia se organizeaza paza si se intocmeste cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege.

(2) In situatii exceptionale, pentru asigurarea provizorie a protectiei unitatii, pe o perioada de maximum 7 zile pot fi instituite masuri de paza care nu necesita intocmirea planului de paza si avizarea acestuia.

(3) Planul de paza se depune la structura de politie organizata la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se afla obiectivul, denumita in continuare unitate de politie competenta teritorial, cu cel putin 24 de ore inainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestari de servicii ori deciziei conducerii, in cazul pazei proprii.

(4) Actualizarea planului de paza se face numai in situatia modificarii suprafetei, topografiei obiectivului, a dispozitivului de paza, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin intermediul unor acte aditionale.

Art. 6. 

In situatia in care masurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unitatii ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizica, prevad utilizarea numai a mijloacelor mecanofizice si a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare si interventie, fara a se institui paza cu personal uman, nu se intocmeste plan de paza.

Art. 7. 

In cazul in care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de paza sau al serviciilor de monitorizare si interventie, fostul furnizor este obligat, la solicitarea scrisa a beneficiarului, sa asigure prestarea serviciilor, contra cost, conform prevederilor contractuale, pana ce noul furnizor va realiza instituirea serviciului de paza sau conectarea in intregime a sistemelor tehnice de alarmare ale unitatii, dar nu mai mult de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de reziliere a contractului.

Art. 8. 

(1) Unitatea de politie competenta teritorial analizeaza planul de paza si acorda avizul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii.

(2) Avizul de specialitate se acorda daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) planul de paza contine toate datele si informatiile prevazute la art. 5 alin. (3) din Lege;

b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului ce urmeaza a fi asigurat cu paza;

c) exista un contract de prestari de servicii incheiat cu respectarea prevederilor legale si in termen de valabilitate cu o societate specializata de paza si protectie ce detine licenta de functionare valabila, in cazul in care paza se efectueaza prin astfel de societati;

d) analiza de risc la securitatea fizica a fost efectuata potrivit prezentelor norme metodologice.

(3) In situatia existentei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului se acorda aviz de specialitate pentru planul de paza depus de beneficiarul care face dovada inscrierii acestor drepturi in registrul de carte funciara si prezinta documente care atesta dreptul de proprietate sau de folosinta. In aceste cazuri, regulile privind accesul in obiectiv se stabilesc de partile in litigiu, pana la solutionarea acestuia.

(4) Avizul politiei pentru planul de paza se retrage cand nu mai sunt indeplinite cumulativ conditiile care au stat la baza acordarii, caz in care beneficiarul si prestatorul aplica masurile de restabilire a situatiei legale.

Art. 9. 

(1) Planurile de paza a cailor ferate, padurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vanatoare si de pescuit, conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, sistemelor de irigatii si a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se adapteaza caracteristicilor functionale ale acestora.

(2) Planurile de paza destinate unor obiective care depasesc limitele unei unitati administrativ-teritoriale se avizeaza in comun de unitatile de politie competente teritorial, cererea fiind depusa la unitatea pe raza careia se afla suprafata cea mai mare a obiectivului.

Art. 10. 

(1) Documentele specifice executarii si evidentierii serviciului de paza prin forte si mijloace civile si modelele acestora sunt cuprinse in anexa nr. 2.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se inregistreaza la prestator si se vizeaza spre neschimbare de beneficiar, iar dupa completare prestatorul asigura pastrarea acestora pe o durata de minimum 2 ani. In cazul instituirii pazei proprii, documentele se inregistreaza si se pastreaza de catre unitate.

(3) Controlul modului in care sunt consemnate activitatile desfasurate in documentele specifice executarii si evidentierii serviciului de paza revine sefului de obiectiv, in cazul efectuarii pazei prin societati specializate de paza si protectie, sau sefului formatiunii, pentru paza proprie.

 

CAPITOLUL II – Formele de paza 

SECTIUNEA 1 – Paza cu efective de jandarmi 

Art. 11. 

(1) Achizitia si instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor a caror paza si protectie se executa cu efective de jandarmi se realizeaza de catre beneficiar, potrivit legii.

(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor pazite cu efective de jandarmi se conecteaza la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Romane.

Art. 12.

(1) Paza, protectia si interventia cu efective de jandarmi se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza si protectie, intocmit de catre conducatorii unitatilor beneficiare impreuna cu unitatea de jandarmi care asigura efectivele pentru paza si protectie, dupa efectuarea analizei de risc de catre o comisie numita de comandantul/seful unitatii de jandarmi.

(2) Comisia prevazuta la alin. (1) este formata din ofiteri specialisti, cu atributii in domeniu, din cadrul unitatii care are in administrare obiectivele, bunurile si valorile sau asigura efectivele destinate pazei si protectiei, si comandantii/sefii structurilor de paza si protectie; la lucrarile comisiei participa si reprezentantii beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale pe linia protectiei informatiilor clasificate.

Art. 13.

(1) Formele, modalitatile si procedeele de paza si protectie se stabilesc de catre comandantul/seful unitatii, de comun acord cu conducatorul unitatii beneficiare, in functie de executarea recunoasterii si a analizei de risc executate la obiectiv.

(2) Interventia cu efective de jandarmi se executa la obiectivele din competenta, conform planului de interventie si cooperare intocmit de catre unitatea de jandarmi competenta teritorial.

(3) Dispozitivele de protectie fizica la obiectivele cu activitati nucleare se stabilesc in conformitate cu normele metodologice prevazute de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

(4) In cazul unitatilor in care paza, protectia si interventia cu efective de jandarmi se asigura in comun cu societati specializate de paza si protectie sau servicii publice specializate, intocmirea planului de paza si protectie se face de catre conducatorii unitatilor beneficiare impreuna cu unitatea de jandarmi si sefii acestor efective.

(5) In situatia in care o institutie functioneaza in mai multe imobile, paza si protectia cu efective de jandarmi se asigura la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai daca sunt nominalizate intr-un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei.

Art. 14.

(1) Controlul efectivelor care asigura paza, protectia si interventia la obiectivele a caror paza este asigurata cu jandarmi revine Jandarmeriei Romane.

(2) Controlul efectivelor care asigura paza si protectia obiectivelor cu activitati nucleare, in sistem integrat de paza si protectie unic condus de fortele de jandarmi, se executa trimestrial de catre Jandarmeria Romana si personalul desemnat de beneficiar, conform unui plan comun de control.

Art. 15.

La incheierea contractelor de prestari de servicii cu unitatile Jandarmeriei Romane pentru paza si protectia obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor cu caracter special, beneficiarii serviciilor de paza si protectie prevazuti la art. 6 alin. (1) din Lege au obligatia de a prezenta documentele solicitate de catre unitatea de jandarmi necesare instituirii pazei.

Art. 16.

(1) Personalul beneficiarului care insoteste transportul de bunuri si valori asigurat prin efective de jandarmi, inclusiv conducatorul auto, se include in compunerea echipajului si se subordoneaza sefului echipajului.

(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot stationa numai in afara localitatilor, in parcari ori in alte locuri special amenajate, cu instiintarea prealabila a unitatii de jandarmi si a unitatii competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

SECTIUNEA a 2-a – Paza cu personal din politia locala sau din serviciile publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de interes judetean

Art. 17.

(1) Paza bunurilor si a valorilor detinute de autoritatile sau institutiile publice locale ori judetene se poate asigura si cu personal contractual angajat al politiei locale sau al directiilor si serviciilor judetene de paza, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, calificarea si atestarea acestor categorii de personal, precum si la indeplinirea atributiilor de serviciu ori la instituirea documentelor specifice.

(2) Controlul respectarii prevederilor legale in acest domeniu de activitate se realizeaza de catre primar, reprezentantii acestuia sau de conducerea politiei locale ori, dupa caz, de catre conducerea serviciilor publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de interes judetean.

(3) Politia locala sau serviciile publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de interes judetean asigura servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor ori a transporturilor de valori la obiectivele, bunurile si valorile stabilite prin hotarare a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv a consiliului judetean.

Art. 18.

Conducerea unitatii beneficiare a serviciilor de paza prin intermediul politiei locale sau serviciilor publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de interes judetean are obligatia de a notifica unitatea de politie competenta teritorial cu privire la instituirea sau renuntarea la aceasta forma de paza.

SECTIUNEA a 3-a – Paza proprie

Art. 19.

Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate in patrimoniul unitatilor se organizeaza si se executa cu personal de paza calificat si atestat potrivit legii, aflat in raporturi de munca sau de serviciu cu respectiva unitate.

Art. 20.

(1) Angajatorul are obligatia de a echipa personalul de paza cu uniforma, echipament de protectie, insemne distinctive si ecuson de identificare, precum si de a asigura portul acestora in timpul executarii serviciului.

(2) Personalul de paza are obligatia ca pe timpul executarii serviciului sa poarte uniforma de serviciu, echipamentul de protectie, insemnele distinctive si ecusonul de identificare.

(3) Descrierea uniformei de serviciu, echipamentului de protectie, insemnelor distinctive si a ecusonului de identificare constituie anexa la planul de paza.

(4) Uniforma de serviciu, echipamentul de protectie si insemnele distinctive se stabilesc de fiecare conducator de unitate, cu respectarea prevederilor prevazute in anexa nr. 3.

(5) Nu se pot adopta insemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri similare ori asemanatoare cu cele ale autoritatilor publice ale organismelor internationale la care Romania este parte.

SECTIUNEA a 4-a – Paza in mediul rural

Art. 21.

(1) Prin paza in mediul rural se asigura paza bunurilor aflate in domeniul public sau privat al unitatii administrative, precum si a celor apartinand cetatenilor acesteia.

(2) Serviciul de paza se realizeaza prin instituirea unor posturi fixe si/sau patrule mobile pe raza administrativ-teritoriala a comunei, cu personal de paza propriu al primariei, calificat si atestat, cu personal al politiei locale sau agenti din cadrul societatilor specializate de paza si protectie.

Art. 22.

(1) Planul de paza al comunei cuprinde urmatoarele capitole: teritoriul, populatia, caile de acces, obiectivele de interes local, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare ale acestora, echipamentele de supraveghere video a cailor de acces, dispozitivul de paza prevazut, echipamente de supraveghere video, consemnul general si particular, dotarea cu uniforma, insemne distinctive, mijloace de comunicatii si autoaparare. Acesta se intocmeste anterior instituirii formei de paza si se actualizeaza in functie de modificarile survenite.

(2) Prin dispozitivul de paza se stabileste numarul de posturi fixe si itinerarele de patrulare, perioada in care acestea functioneaza si efectivele necesare.

(3) In situatia in care paza se asigura cu personal al politiei locale, planul de paza se intocmeste de catre seful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unitatii de politie competente teritorial, si se aproba de primar.

(4) Pentru executarea si evidentierea serviciului de paza in mediul rural se instituie si se utilizeaza documentele specifice prevazute in anexa nr. 2.

SECTIUNEA a 5-a – Paza si protectia prin societati specializate de paza si protectie

Art. 23.

Societatile specializate de paza si protectie sunt societati comerciale care au inscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu inregistrat si autorizat pentru organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat si care au dobandit dreptul de a presta serviciile prevazute de Lege, conform licentei acordate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii.

Art. 24.

In intelesul prezentelor norme metodologice, prin conducator al unei societati specializate de paza si protectie se intelege administratorul societatii comerciale, presedintele consiliului de administratie sau directorul general ori executiv cu atributii in coordonarea operativa a personalului de paza.

Art. 25.

(1) In vederea obtinerii licentei de functionare pentru a desfasura activitati de paza si protectie, reprezentantul legal al societatii trebuie sa depuna la inspectoratul de politie judetean competent sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pe baza de opis, urmatoarele documente:

a) cererea de acordare a licentei de functionare, datata si inregistrata la societate;

b) regulamentul de organizare si functionare, intocmit cu respectarea modelului pus la dispozitie de Inspectoratul General al Politiei Romane, adaptat specificului societatii;

c) lista prevazuta la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;

d) copie certificata de pe dovada eliberata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, referitoare la inregistrarea denumirii societatii si a insemnelor distinctive;

e) copie certificata de pe notificarea prin care se incunostinteaza consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti despre faptul ca societatea are sediul social in zona de responsabilitate a acestora;

f) certificatul de inregistrare si certificatul constatator, eliberate de oficiul registrului comertului cu toate mentiunile inscrise si/referitoare la situatia societatii comerciale;

g) documente privind dovada existentei sediului inregistrat si autorizat pentru organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat;

h) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care urmeaza sa execute activitati de paza si protectie, in situatia in care societatea are angajate astfel de persoane;

i) documente privind dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 20 alin. (10) din Lege de catre conducatorul societatii;

j) dovada achitarii taxei pentru obtinerea licentei de functionare prevazute la art. 20 alin. (3) lit. e) din Lege.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. i), necesare acordarii avizului prevazut la art. 20 alin. (9) din Lege, sunt urmatoarele:

a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetateniei si a varstei;

b) certificatul de cazier judiciar in termen de valabilitate;

c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

d) copie a certificatului de competente pentru ocupatia “manager de securitate” sau a diplomei de licenta – profilul stiinte juridice.

(3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2), depuse in copie certificata, se prezinta insotite de documentele originale, care dupa confruntare se restituie reprezentantului legal.

(4) Persoanele juridice straine care solicita obtinerea licentei de functionare pentru a desfasura activitati de paza si protectie trebuie sa depuna documente similare celor prevazute la alin. (1)-(3), traduse si legalizate.

Art. 26.

(1) Dupa depunerea tuturor documentelor prevazute la art. 25, unitatea de politie competenta verifica existenta avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii, indeplinirea conditiilor referitoare la buna conduita cetateneasca a conducatorului societatii, existenta sediului inregistrat si autorizat pentru organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat si intocmeste un raport cu propuneri corespunzatoare, pe care il inainteaza, impreuna cu intreaga documentatie, Inspectoratului General al Politiei Romane.

(2) Avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii se elibereaza la cererea inspectoratelor de politie judetene, respectiv a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in cursul procedurii de verificare a indeplinirii conditiilor de acordare a licentei. Neacordarea avizului de catre Serviciul Roman de Informatii nu se motiveaza in situatia in care este fundamentata pe date si informatii ce privesc siguranta nationala a Romaniei.

(3) In vederea verificarii indeplinirii conditiei referitoare la buna conduita cetateneasca, organele de politie competente efectueaza investigatii si verificari la domiciliu sau resedinta, locurile de munca anterioare, precum si in evidentele politiei sau ale altor institutii. Prin buna conduita cetateneasca se intelege comportamentul conform normelor de convietuire sociala, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege si care nu lezeaza drepturile si interesele celorlalti membri ai comunitatii cu care un anumit individ interactioneaza la un moment dat.

Art. 27.

(1) Avizul prevazut la art. 20 alin. (9) din Lege se acorda in situatia in care sunt indeplinite cumulativ toate conditiile prevazute de Lege, numai impreuna cu licenta de functionare prevazuta la art. 20 alin. (2) din Lege sau ulterior obtinerii acesteia. Avizul isi inceteaza valabilitatea in momentul pierderii calitatii de conducator al societatii specializate de paza si protectie sau neindeplinirii oricareia dintre conditiile care au stat la baza acordarii acestuia.

(2) Licenta prevazuta la art. 20 alin. (2) din Lege se acorda in situatia in care sunt indeplinite cumulativ toate conditiile prevazute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii si poate fi reinnoita la fiecare 3 ani, numai in intervalul de valabilitate.

(3) Societatile comerciale care au detinut licenta si nu au obtinut reinnoirea acesteia pot solicita eliberarea unei noi licente urmand procedura de licentiere initiala, facand dovada ca nu mai activeaza in domeniu si ca indeplinesc conditiile de licentiere.

(4) Dupa eliberarea licentei de functionare, Inspectoratul General al Politiei Romane inscrie datele de identificare si contact ale societatii comerciale in evidenta informatizata constituita potrivit art. 62 alin. (7) din Lege, denumita in continuare Registrul national al societatilor licentiate, accesibil publicului pe pagina web a Politiei Romane.

Art. 28.

(1) Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate de paza si protectie se solicita cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate.

(2) In vederea reinnoirii licentei de functionare, reprezentantul legal al societatii specializate de paza si protectie are obligatia depunerii in termenul prevazut de alin. (1) la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia/careia isi are sediul social a urmatoarelor documente:

a) cererea de reinnoire;

b) licenta in original;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu situatia la zi a societatii comerciale, in forma extinsa;

d) certificatul de cazier judiciar al conducatorului societatii, aflat in termen de valabilitate;

e) certificatul de inregistrare a marcii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci eliberat societatii pentru clasele corespondente activitatilor licentiate, aflat in perioada de valabilitate;

f) declaratie pe propria raspundere cu privire la contractele in derulare, personalul angajat si atestat si dotarea tehnicomateriala a societatii, conform modelului postat pe site-ul politiei.

Art. 29.

Inspectoratul General al Politiei Romane acorda reinnoirea licentei daca societatea indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are ca obiect principal de activitate paza si protectie si se afla in functiune;

b) functioneaza la sediile declarate si inregistrate;

c) conducatorul societatii specializate de paza si protectie este avizat si indeplineste in continuare conditiile prevazute in art. 20 alin. (10) din Lege;

d) detine mijloacele tehnico-materiale in vederea desfasurarii activitatii pentru care a fost licentiata;

e) personalul de paza angajat este calificat si atestat profesional, cu exceptia celui angajat in conditiile art. 41 alin. (2);

f) este respectat termenul de depunere a documentatiei complete pentru solicitarea reinnoirii licentei;

g) se mentine avizul Serviciului Roman de Informatii;

h) conducatorul societatii a pus la dispozitia organelor de politie competente documentele, datele si informatiile solicitate de acestea in exercitarea atributiilor prevazute de Lege sau de prezentele norme metodologice;

i) personalul de paza nu a fost implicat in fapte repetate de furt din unitatile asigurate cu paza de catre societatea specializata de paza si protectie. Reprezinta fapte repetate savarsirea a cel putin doua infractiuni de furt cu complicitatea personalului de paza.

Art. 30.

Societatile specializate de paza si protectie pot presta serviciile licentiate daca conducatorul societatii detine avizul politiei, iar personalul folosit este calificat si atestat profesional pentru activitatile respective.

Art. 31.

(1) Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie au obligatia de a asigura desfasurarea activitatii societatilor specializate de paza si protectie in sediile principale sau secundare, inregistrate la oficiul registrului comertului si notificate organelor de politie competente teritorial.

(2) Conducatorul societatii specializate de paza si protectie are obligatia de a comunica in termen de 15 zile inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe raza caruia/careia aceasta isi are sediul social, orice modificare privind schimbarea adresei sediilor principale sau secundare, a datelor de contact sau a altor date legate de organizarea si functionarea societatii.

(3) Semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societatii are obligatia sa informeze, in scris, inspectoratul de politie judetean sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti despre activitatile desfasurate, conform modelului publicat pe pagina web a Inspectoratului General al Politiei Romane. Pentru punctele de lucru, informarea se depune la inspectoratul de politie judetean sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia/careia s-au desfasurat activitatile respective.

Art. 32.

Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie au obligatia de a infiinta un registru special, dupa modelul prevazut in anexa nr. 2j), in care consemneaza in ordine cronologica contractele de prestari de servicii, in termen de 5 zile de la data incheierii acestora.

Art. 33.

(1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de catre personalul de paza, conducatorul societatii trebuie sa asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.

(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de paza este coordonata de catre un sef de tura pe schimb, care efectueaza instruirea si repartizarea in posturi a personalului de paza, preluand atributiile unui post de paza in caz de nevoie.

(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu paza si protectie printr-o societate specializata, conducatorul societatii specializate trebuie sa desemneze un sef de obiectiv care sa asigure relationarea permanenta cu beneficiarul serviciilor de paza si sa dispuna masuri de eficientizare a serviciului prestat, precum si controlul personalului din subordine.

(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de paza se realizeaza zilnic, cel putin o data pe schimb, de catre personalul cu atributii de control anume desemnat, consemnandu-se despre aceasta in registrul de control.

(5) Seful de tura sau de obiectiv, dupa caz, executa instruirea agentilor de paza cu prevederile consemnelor generale si particulare si raspunde de modul de executare a serviciului de catre acestia.

Art. 34.

(1) In vederea evidentierii executarii serviciului de paza, conducatorul societatii specializate de paza si protectie are obligatia de a asigura documentele necesare specifice prevazute in anexa nr. 2, iar seful de obiectiv, de a verifica completarea corespunzatoare a acestora.

(2) Toate evenimentele produse in obiectivele asigurate de societatea specializata de paza si protectie se inregistreaza si se analizeaza lunar de conducerea societatii.

Art. 35.

(1) Planul de protectie reprezinta documentul operativ, avizat de politie, in baza caruia se desfasoara activitatile specifice de garda de corp.

(2) Planul de protectie se intocmeste de conducerea societatii specializate de paza si protectie cu consultarea beneficiarului si se depune, spre avizare, la inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia/careia are domiciliul sau resedinta persoana careia i se asigura protectie, cu 5 zile inainte de inceperea activitatii contractate.

(3) Prin planul de protectie se stabilesc in principal datele de identificare ale persoanei careia i se asigura protectia, date privind amenintarile posibile si necesitatea protectiei, dispozitivul de protectie, limitele traseelor de deplasare, mijloacele de transport folosite, personalul abilitat care executa activitatile de protectie, consemnul general si particular al personalului garda de corp, modul de actiune in diferite situatii, legatura si cooperarea cu autoritatile cu atributii in domeniu.

Art. 36.

(1) Copia procesului-verbal prin care se constata si se sanctioneaza nerespectarea prevederilor art. 24, 40, art. 411 alin. (2) si art. 42 din Lege se inainteaza de catre organul din care face parte agentul constatator, in termen de 5 zile, inspectoratului de politie judetean sau, dupa caz, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti in a carui/carei raza teritoriala se afla sediul social al societatii specializate de paza si protectie.

(2) Unitatile de politie prevazute la alin. (1) tin evidenta sanctiunilor contraventionale care atrag suspendarea, pe o perioada de la o luna la 3 luni, a dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte si de a angaja personal si au obligatia de a se sesiza din oficiu cu privire la indeplinirea conditiilor de suspendare prevazute de lege.

(3) Suspendarea dreptului de a incheia noi contracte si de a angaja personal pentru executarea acestora se dispune prin dispozitie a sefului inspectoratului de politie judetean sau, dupa caz, a directorului general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza caruia/careia persoana juridica isi are sediul social, pe baza unui referat motivat in care sunt mentionate faptele constatate si prevederile legale incalcate, precum si durata de suspendare propusa, in functie de gravitatea faptelor comise.

(4) Dupa dispunerea masurii, aceasta se comunica societatii in cauza, Inspectoratului General al Politiei Romane, Serviciului Roman de Informatii si Inspectoratului Teritorial de Munca, precizandu-se in mod clar durata suspendarii, data de la care intervine masura, precum si obligatiile ce revin conducatorului societatii in aceasta perioada.

(5) Masura suspendarii se publica pe pagina web a Inspectoratului General al Politiei Romane.

Art. 37.

(1) Anularea licentei de functionare a societatii specializate de paza si protectie, in cazurile prevazute la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii, se dispune de catre Inspectoratul General al Politiei Romane sau, dupa caz, de catre instanta de judecata.

(2) Inspectoratul de politie judetean sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, sesizat/sesizata de savarsirea uneia dintre faptele care atrag anularea licentei, in termen de 15 zile de la sesizare, efectueaza cercetari si stabileste imprejurarile comiterii faptei.

(3) Actul de constatare a situatiei care atrage anularea licentei, documentele care au stat la baza constatarii, originalul licentei de functionare si raportul unitatii de politie privind propunerea de anulare a licentei se inainteaza Inspectoratului General al Politiei Romane, care se pronunta in termen de 10 zile de la data sesizarii.

(4) In cazurile prevazute la art. 62 alin. (1) lit. c) si d) din Lege, anularea licentei se dispune dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare a faptuitorului.

(5) Masura anularii licentei se comunica societatii specializate de paza si protectie in cauza, inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care a facut propunerea, Serviciului Roman de Informatii, precum si oficiului registrului comertului pe raza caruia functioneaza societatea, pentru inscrierea mentiunii.

(6) Masura anularii licentei de functionare poate fi atacata in justitie, potrivit legii, de catre societatea sanctionata, iar pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti societatea specializata de paza si protectie beneficiaza de toate drepturile privind incheierea de contracte de servicii si angajarea de personal.

(7) Masura anularii licentei de functionare a societatii specializate de paza si protectie se publica pe pagina web a Inspectoratului General al Politiei Romane.

Art. 38.

(1) La cererea conducatorului societatii specializate, precum si in situatia in care licenta nu este reinnoita, Inspectoratul General al Politiei Romane actualizeaza in mod corespunzator informatiile din Registrul national al societatilor licentiate.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune la inspectoratul de politie judetean, respectiv la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia/careia societatea specializata de paza si protectie isi are sediul social sau la Inspectoratul General al Politiei Romane, impreuna cu originalul licentei.

Art. 39.

In situatia pierderii, distrugerii sau furtului licentei de functionare, organele de politie elibereaza, la cerere, un duplicat al acesteia.

Art. 40.

Modelul licentei de functionare este prevazut in anexa nr. 4.

CAPITOLUL III – Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza si garda de corp

SECTIUNEA 1 – Selectia, atestarea si angajarea personalului de paza si garda de corp

Art. 41.

(1) Conducatorii unitatilor si conducatorii societatilor specializate de paza si protectie au obligatia incadrarii personalului cu atributii de paza sau garda de corp doar din randul persoanelor care indeplinesc conditiile privind pregatirea profesionala si atestarea, prevazute la art. 41 alin. (1) din Lege, cu exceptia situatiei prevazute la art. 40 alin. (3) din Lege.

(2) In vederea angajarii in conditiile prevazute la art. 40 alin. (3) din Lege, persoanele care indeplinesc conditiile legale dau o declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca nu au mai fost angajate ca personal de paza sau garda de corp.

(3) Pentru obtinerea avizului Serviciului Roman de Informatii, unitatile prevazute la art. 40 alin. (2) din Lege inainteaza acestei institutii adresa de solicitare a avizului insotita de copia certificata a documentelor de identitate pentru fiecare persoana angajata in vederea executarii serviciului de paza. Neacordarea avizului de catre Serviciul Roman de Informatii nu se motiveaza in situatia in care este fundamentata pe date si informatii ce privesc siguranta nationala a Romaniei.

Art. 42.

Verificarea cunoasterii limbii romane de catre cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European se face de catre angajator pe baza unui interviu si a unei probe scrise.

Art. 43.

Certificatul de competente profesionale prevazut la art. 41 alin. (5) din Lege se obtine la cerere si este eliberat de centrele de evaluare a competentelor profesionale autorizate conform legii si cuprinde intreaga arie ocupationala.

Art. 44.

(1) Ocupatia de baza in domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si garda de corp este “agent de securitate” si se dobandeste prin absolvirea cursului de calificare de baza “agent de securitate” si promovarea examenului in acest sens.

(2) Politistii care fac parte din comisiile de examinare constituite potrivit dispozitiilor art. 411 din Lege sunt selectati din randul celor cu experienta de minimum 2 ani in domeniul sistemelor de securitate.

(3) Tematica programelor de formare profesionala de baza si perfectionare este prevazuta in anexa nr. 5.

(4) Pentru a imbunatati cunostintele acumulate anterior, angajatorii sunt obligati sa asigure pregatirea continua a personalului de executie pana la seful de tura inclusiv, in limita a cel putin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesionala autorizati, in baza tematicii-cadru stabilite anual de Inspectoratul General al Politiei Romane si aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari. Raspunderea pentru desfasurarea pregatirii continue revine conducatorului societatii sau, dupa caz, responsabilului cu pregatirea din cadrul societatii.

(5) Personalul de paza care a absolvit pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice cursul de calificare pentru ocupatia de agent paza si ordine – cod nomenclator 5169.1.1 este asimilat absolventilor cursului de calificare profesionala de baza.

Art. 45.

Pentru ocupatiile agent control acces, agent de securitate incinte, agent garda de corp, agent de interventie paza si ordine si agent transport valori se organizeaza cursuri de specializare, la care pot participa doar absolventii cursului de calificare de baza.

Art. 46.

(1) Copia procesului-verbal prin care se constata contraventia prevazuta la art. 60 lit. e) din Lege, pentru incalcarea de catre personalul de paza ori garda de corp a obligatiilor si atributiilor prevazute la art. 48-50 din Lege, se inainteaza de catre organul din care face parte agentul constatator, in termen de 5 zile, inspectoratului de politie judetean sau, dupa caz, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti in a carui/carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana sanctionata.

(2) Unitatile de politie prevazute la alin. (1) tin evidenta sanctiunilor contraventionale care impun retragerea atestatului personalului de paza sau garda de corp si au obligatia de a se sesiza din oficiu cu privire la indeplinirea conditiilor de retragere a atestatului prevazute de lege.

(3) Retragerea atestatului personalului de paza sau garda de corp se dispune de catre conducerea inspectoratului de politie judetean sau, dupa caz, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti in a carui/carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana sanctionata, dupa caz, pe baza:

a) actului prin care s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru o infractiune in legatura cu serviciul sau o infractiune cu intentie;

b) procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii contraventionale neatacat cu plangere in termenul legal sau, dupa caz, a hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat plangerea impotriva procesului-verbal;

c) documentelor ce atesta pierderea aptitudinilor fizice sau de declarare a iresponsabilitatii.

(4) Masura retragerii atestatului se inscrie in baza de date informatizata si este comunicata in termen de 10 zile unitatii angajatoare, persoanei in cauza si emitentului atestatului.

Art. 47.

Certificatul de absolvire pentru ocupatia “manager de securitate” se elibereaza de catre furnizorii de formare profesionala autorizati potrivit legii, dupa absolvirea cursurilor de specializare organizate pe baza unei tematici-cadru stabilite de Inspectoratul General al Politiei Romane si aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Art. 48.

In situatia pierderii, distrugerii sau furtului atestatului, organele de politie elibereaza, la cerere, un duplicat al acestuia.

Art. 49.

Modelul atestatului profesional este prevazut in anexa nr. 6A.

SECTIUNEA a 2-a – Dotarea si folosirea insemnelor si a mijloacelor de aparare

Art. 50.

(1) Angajatorii au obligatia dotarii personalului de paza si garda de corp cu ecusoane de identificare, potrivit art. 43 din Lege.

(2) Cu exceptia situatiei in care personalul de paza si garda de corp nu detine atestat profesional, fiind angajat in conditiile art. 41 alin. (2), in ecusonul de identificare se mentioneaza seria si numarul atestatului profesional.

(3) Ecusonul se poarta in partea stanga superioara a uniformei, la vedere, asigurand vizibilitatea datelor de identificare.

(4) Modelul ecusonului de identificare este prevazut in anexa nr. 6B.

Art. 51.

Mijloacele din dotare pot fi folosite, in conditiile legii, in caz de legitima aparare sau stare de necesitate, precum si pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public si privat si oprirea actiunilor violente ale elementelor turbulente.

Art. 52.

(1) Personalul de paza si garda de corp, in exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi dotat cu arme de foc, in conditiile legii, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray iritant-lacrimogen, dispozitive cu electrosocuri omologate si certificate de institutii abilitate, precum si mijloace de comunicatii.

(2) Pentru asigurarea pazei si securitatii obiectivelor pazite, personalul de paza poate fi dotat cu animale de serviciu, respectiv cai si caini, special dresati si antrenati, conform prevederilor planului de paza si/sau regulamentului de organizare si functionare al societatii specializate de paza si protectie.

(3) Este interzisa dotarea personalului de paza sau garda de corp ori folosirea de catre acesta a cagulelor, mastilor pentru acoperirea fetei sau a catuselor metalice.

(4) Sunt interzise montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoasa ori acustica, precum si inscriptionarea, contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de personalul societatilor specializate de paza si protectie.

Art. 53.

(1) Bastoanele din cauciuc sau tip tomfe pot fi folosite atunci cand procedeele de lupta corp la corp nu au dat rezultatele scontate ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate in alt mod.

(2) Sunt interzise dotarea personalului de paza si garda de corp, precum si folosirea de catre acesta a bastoanelor confectionate din alte materiale decat cauciucul.

Art. 54.

Pentru impiedicarea si oprirea actiunii persoanelor agresive care ataca personalul de paza si garda de corp sau alte persoane pot fi folosite spray-urile lacrimogene de mica capacitate, de maximum 100 ml.

CAPITOLUL IV – Paza transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor cu caracter special

Art. 55.

(1) Transportul bunurilor si valorilor, constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, bijuterii, metale si pietre pretioase, se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate.

(2) Prin mijloace de transport anume destinate se intelege:

a) autovehicule blindate si semiblindate care, prin constructie, dotare si exploatare, au rolul de a asigura rezistenta la actiunea armelor de foc pentru protectia personalului insotitor si rezistenta la efractie a compartimentului de valori;

b) autovehicule special amenajate avand compartimentul de valori rezistent la efractie, fixat de caroserie si prevazut cu incuietori actionate din panoul de control al conducatorului auto.

Art. 56.

(1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protectie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului si valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un certificat in care se mentioneaza clasele de rezistenta la actiunea armelor de foc, avand cel putin FB3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezistenta la efractie a compartimentului de valori de cel putin nivel 3, conform standardelor europene aplicabile.

(2) Autovehiculele semiblindate au protectie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului, avand clasele de rezistenta sub clasele prevazute la alin. (1), atestate de un certificat.

(3) Compartimentul de valori al autovehiculelor blindate si semiblindate este prevazut cu o singura usa, care este asigurata cu inchidere centralizata a masinii si cu doua incuietori mecanice sigure.

(4) Certificarea elementelor folosite la blindajul autovehiculelor prevazute la alin. (1) se realizeaza de un organism abilitat in acest sens.

Art. 57.

(1) Derularea transporturilor bunurilor si valorilor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor cerinte minime:

a) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport blindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi sau agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc letale, in conditiile legii;

b) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare cuprinsa intre 100.000 si 500.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport blindate sau semiblindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi ori agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc letale, in conditiile legii;

c) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare cuprinsa intre 10.000 si 100.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, insotite cu personal de paza propriu calificat si atestat ori agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.

(2) Pentru bunurile si valorile in cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul in lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, in conditiile legii.

(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate, transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit intelegerii dintre parti, trebuie sa detina polita de asigurare valabila in raport cu bunurile sau valorile transportate.

Art. 58.

(1) Planul de paza al transporturilor bunurilor si valorilor, precum si al transporturilor cu caracter special cuprinde in anexa traseele si adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare.

(2) In cazul in care adresele sediilor prevazute la alin. (1) sufera modificari ori se adauga puncte de colectare/remitere, actualizarea planului se face prin depunerea anexelor refacute la unitatea de politie care a avizat planul de paza.

(3) Modificarile prevazute la alin. (2) se notifica unitatii de politie care a avizat planul de paza al transportului, inainte sa devina operabile.

Art. 59.

(1) Planul de paza al transportului cuprinde elementele prevazute la art. 26 alin (2) din Lege si se depune la unitatea teritoriala de politie, cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii activitatii de transport.

(2) Actualizarea planului de paza al transportului se face numai in situatia modificarii dispozitivului de paza sau a regulilor de efectuare a pazei, precum si in cazul schimbarii prestatorului ori a autovehiculelor prevazute in planul de paza.

Art. 60.

(1) Unitatea de politie competenta teritorial analizeaza planul de paza al transporturilor si acorda avizul de specialitate in cel mult 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.

(2) Avizul politiei pentru planul de paza se retrage cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii.

Art. 61.

(1) In vederea asigurarii securitatii personalului si a valorilor transportate, autovehiculele blindate si semiblindate se echipeaza cu dispozitive tehnice de paza, localizare si supraveghere, precum si sisteme de alarmare si de comunicatii care sa asigure legatura cu dispeceratul de monitorizare si alertare a politiei sau jandarmeriei, dupa caz.

(2) Autovehiculele special amenajate se doteaza cu dispozitive tehnice de paza si alarmare pe compartimentul de valori, precum si cu mijloace de comunicatii, iar sistemul de alarma se conecteaza la un centru de monitorizare si interventie avizat de politie.

(3) Prin monitorizare se intelege posibilitatea tehnica de stabilire, in orice moment, a pozitiei autospecialei si a directiei de deplasare si de semnalare a starii de pericol in caz de necesitate, precum si de inregistrare a parametrilor vectorilor de deplasare.

(4) Monitorizarea si localizarea autovehiculelor de transport blindate si semiblindate se fac prin dispecerat cu operator care deserveste o platforma tehnica special destinata.

Art. 62.

Pentru protectia bancnotelor transportate pot fi folosite solutii alternative care asigura posibilitatea de neutralizare a acestora in caz de efractie sau la deschidere neautorizata si descurajarea agresarii personalului insotitor.

Art. 63.

(1) Personalul care asigura paza transportului de valori se doteaza cu arme de foc si, dupa caz, cu bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, precum si mijloace de protectie individuala.

(2) Mijloacele din dotarea efectiva se stabilesc in functie de bunurile si valorile transportate, prin planul de paza.

(3) Membrii echipajului unui vehicul care nu este blindat, dar care este amenajat si utilizat pentru transportul bancnotelor, bijuteriilor sau metalelor pretioase se doteaza cu mijloace de protectie individuala, de autoaparare si interventie.

Art. 64.

In cazul transporturilor produselor cu caracter special efectuate cu 3 sau mai multe autovehicule de transport, precum si in cazul transporturilor de materii nucleare ori radioactive, unitatile de jandarmi pun la dispozitie, contra cost, autovehicule inscriptionate si dotate cu mijloace de semnalizare acustica si luminoasa.

Art. 65.

(1) Vagoanele care transporta produse cu caracter special se doteaza cu dispozitive tehnice de paza si alarmare conectate la vagonul corp de garda.

(2) Vagonul corp de garda trebuie sa asigure conditii de siguranta si dotare pentru odihna, igiena, incalzire, iluminare, servirea mesei, depozitarea armamentului, munitiei si mijloacelor de protectie si interventie.

(3) Navele de transport al produselor cu caracter special si cele destinate transportului efectivelor de jandarmi se prevad cu sisteme de localizare, echipamente de navigatie pe timp de noapte cu radar, sonda cu ultrasunete, dispozitive optice in infrarosu, dispozitive acustice de semnalizare.

(4) Navele destinate transportului efectivelor de jandarmi trebuie sa asigure viteze de deplasare mai mari decat cele ale esalonului de transport.

Art. 66.

(1) Transportul valorilor monetare apartinand unitatilor se poate efectua fara utilizarea mijloacelor de transport, in mod exceptional, numai pentru valorile prevazute la art. 57 alin. (1) lit. c), atunci cand nu este posibila realizarea acestuia cu mijloacele de transport prevazute de lege, in urmatoarele cazuri:

a) valorile monetare sunt transferate in acelasi imobil sau complex comercial;

b) locurile de depozitare sau distribuire sunt situate la o distanta de pana la 300 metri.

(2) Pentru efectuarea transportului valorilor in conditiile prevazute la alin. (1) se asigura protectia persoanei cu personal de paza dotat cu mijloace de protectie si autoaparare sau folosirea gentilor securizate de transport certificate, prevazute cu sisteme de neutralizare a bancnotelor.

(3) Pentru protectia factorilor postali aflati in serviciul de distribuire a unor sume de bani, conducerea companiei are obligatia sa asigure dotarea necesara care sa previna sustragerea bancnotelor detinute, prin sistemele prevazute la alin. (2) sau alte masuri similare pentru descurajarea agresiunilor asupra personalului de serviciu.

CAPITOLUL V – Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei

SECTIUNEA 1 – Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei

Art. 67.

(1) Asocierea masurilor si a mijloacelor de siguranta prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protectie si a sistemelor de detectie, supraveghere si alarmare se face in baza analizei de risc la efractie, elaborata in conditiile art. 2.

(2) Detinatorul sistemelor de supraveghere are obligatia afisarii in unitate a unor semne de avertizare cu privire la existenta acestora.

(3) Conducatorii unitatilor au obligatia folosirii mijloacelor de protectie mecanofizica si a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau nationale in vigoare de catre organisme acreditate din tara ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European.

(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit inchis are obligatia punerii la dispozitia organelor judiciare, la solicitarea scrisa a acestora, a inregistrarilor video si/sau audio in care este surprinsa savarsirea unor fapte de natura penala.

Art. 68.

(1) Sunt supuse avizarii politiei proiectele sistemelor de alarmare destinate urmatoarelor categorii de obiective:

a) unitati de interes strategic si obiective apartinand infrastructurilor critice;

b) unitati sau institutii de interes public;

c) institutii de creditare, unitati postale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unitati profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase;

d) magazine de arme si munitii;

e) statii de comercializare a carburantilor/combustibililor;

f) sali de exploatare a jocurilor de noroc;

g) centre de procesare;

h) casierii furnizori si servicii de utilitati;

i) obiective industriale;

j) depozite;

k) instalatii tehnologice.

(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, intretinerea si utilizarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei se fac cu respectarea normelor tehnice prevazute in anexa nr. 7.

Art. 69.

(1) Proiectul sistemului de alarmare se depune de catre beneficiar spre avizare la inspectoratele judetene de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza carora/careia se afla obiectivul, inainte de inceperea lucrarilor de executie.

(2) Avizul proiectului se acorda de personalul de specialitate al politiei, in termen de 15 zile de la depunere, in urmatoarele situatii:

a) sunt indeplinite cerintele minime prevazute in anexa nr. 1;

b) componenta, calitatea si functionalitatea sistemelor asigura detectia patrunderii neautorizate, supravegherea si inregistrarea video, precum si transmiterea la distanta a semnalelor tehnice si de alarmare;

c) proiectul sistemului de alarmare a fost elaborat cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 7.

Art. 70.

(1) Proiectele sistemelor de alarmare se elaboreaza de personalul tehnic al societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei, cu competente profesionale specifice, cu respectarea cerintelor din prezentele norme metodologice si a normativelor tehnice specifice.

(2) La intocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat sa prevada doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate in conformitate cu standardele nationale sau europene de profil si in concordanta cu gradul de siguranta impus de caracteristicile obiectivului protejat.

(3) Proiectantul sistemului de securitate raspunde pentru respectarea prezentelor norme metodologice in faza de proiect, iar societatea care instaleaza sistemul de securitate este raspunzatoare de implementarea si respectarea proiectului de executie.

(4) Orice modificare in faza de instalare a sistemului de securitate se face dupa consultarea proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii in functiune a sistemului, dupa consultarea unui proiectant autorizat.

Art. 71.

(1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori inlocuirea de componente, care nu afecteaza cerintele initiale, se materializeaza prin actualizarea proiectului cu fise modificatoare ori prin completarea manuala pe proiectul existent, in cazul unor modificari minore, certificate de proiectant.

(2) Modificarile prevazute la alin. (1) nu sunt supuse avizului politiei.

(3) Modificarea sistemului prin diminuarea componentelor prevazute in proiectul avizat de catre politie se supune unui nou aviz.

Art. 72.

Participarea specialistului politiei la punerea in functiune a sistemelor de alarmare se face la cererea beneficiarului, pentru aplicatiile avizate.

Art. 73.

(1) Elementele de protectie mecanofizica destinate asigurarii securitatii la efractie a valorilor pot fi folosite daca acestea detin documente de certificare a conformitatii cu standardele europene sau nationale de profil, care sa ateste clasa de rezistenta la efractie la atac manual ori de rezistenta la actiunea armelor de foc.

(2) Nivelul de rezistenta al acestor produse se aliniaza in functie de valorile protejate, conform anexei nr. 1.

SECTIUNEA a 2-a – Licentierea si functionarea societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei. Reinnoirea licentei

Art. 74.

Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei sunt societati comerciale care au inscris ca obiect de activitate unul sau mai multe dintre urmatoarele coduri CAEN: 4321, 7112 sau 8020, au un sediu inregistrat si autorizat pentru organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat si au dobandit dreptul de a presta serviciile prevazute de Lege, conform licentei acordate de Inspectoratul General al Politiei Romane.

Art. 75.

In intelesul prezentelor norme metodologice, prin conducator al unei unitati specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei se intelege administratorul societatii comerciale, presedintele consiliului de administratie, directorul general ori executiv cu atributii in domeniul proiectarii, instalarii sau intretinerii sistemelor tehnice de securitate.

Art. 76.

(1) In vederea obtinerii licentei de functionare pentru a desfasura activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei si/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societatii depune la inspectoratul de politie judetean competent sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pe baza de opis, urmatoarele documente:

a) documentele prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a), f), g) si h);

b) regulamentul de organizare si functionare, care cuprinde: organigrama societatii comerciale, din care sa rezulte organizarea activitatii in domeniul pentru care se cere licentierea, mijloacele tehnice din dotare si procedurile de lucru specifice activitatii pentru care se solicita licentierea sau, atunci cand exista implementat un sistem de management al calitatii, procedurile de lucru pentru domeniul in care se solicita licentierea;

c) documente privind dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 20 alin. (10) din Lege de catre conducatorul societatii.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. c), necesare acordarii avizului prevazut de art. 20 alin. (9) din Lege, sunt:

a) documentele prevazute la art. 25 alin. (2) lit. a)-c);

b) copie certificata de pe certificatul de competente pentru ocupatia “proiectant sisteme de securitate”, “inginer sisteme de securitate” ori “tehnician sisteme de securitate”;

c) declaratie pe propria raspundere cu privire la cunoasterea obligatiei pastrarii confidentialitatii datelor si informatiilor obtinute in procesul muncii, potrivit art. 32 din Lege.

Art. 77.

Prevederile art. 25 alin. (3) si (4), art. 26 si 27 se aplica in mod corespunzator.

Art. 78.

(1) Societatile comerciale licentiate sau autorizate sa desfasoare activitati in domeniul sistemelor electronice de securitate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European au obligatia notificarii Inspectoratului General al Politiei Romane la semnarea contractului cu derulare in totalitate sau in parte pe teritoriul Romaniei, iar inceperea executiei se face dupa obtinerea acordului autoritatii.

(2) In cazul in care societatea comerciala prevazuta la alin. (1) nu detine licenta sau autorizatia prevazuta la alin. (1), aceasta trebuie sa urmeze procedurile de licentiere prevazute de legislatia din Romania.

(3) Documentatia de notificare cuprinde: datele de identificare ale persoanei juridice si ale conducatorului societatii comerciale prevazute la alin. (1), autorizatia sau licenta detinuta, autoritatea emitenta care sa faca dovada abilitarii.

Art. 79.

Licentierea persoanelor fizice autorizate in baza actelor normative care stabilesc organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice se realizeaza in aceleasi conditii precum cele prevazute pentru societatile comerciale.

Art. 80.

Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei pot presta serviciile licentiate daca conducatorul acestora detine avizele politiei si Serviciului Roman de Informatii, iar personalul tehnic de specialitate este calificat si avizat pentru activitatile respective. Avizul negativ al Serviciului Roman de Informatii nu se motiveaza in situatia in care este fundamentat pe date si informatii ce privesc siguranta nationala a Romaniei.

Art. 81.

Conducatorii societatilor specializate in sisteme de alarmare au obligatia de a consemna in registrul special contractele incheiate, in termen de 5 zile de la incheierea acestora, in ordine cronologica.

Art. 82.

Pentru verificarea lucrarilor executate, conducatorul societatii specializate in sisteme de alarmare trebuie sa asigure controlul acestora prin personal desemnat.

Art. 83.

In vederea evidentierii lucrarilor executate, conducatorul societatii specializate in sisteme de alarmare are obligatia sa infiinteze si sa asigure documentele specifice prevazute in anexa nr. 2.

Art. 84.

Semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societatii specializate in sisteme de alarmare are obligatia sa informeze, in scris, inspectoratul de politie judetean pe raza caruia isi are sediul societatea sau, dupa caz, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti despre activitatile desfasurate, conform modelului publicat pe pagina de web a Inspectoratului General al Politiei Romane.

Art. 85.

(1) Conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protectie mecanofizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinere.

(2) Personalul de conducere si cel tehnic din cadrul societatilor specializate care a incetat raporturile de serviciu nu are dreptul sa intervina in sistemele executate de societate ori sa divulge informatiile referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinere.

Art. 86.

La solicitarea beneficiarului, dupa indeplinirea clauzelor contractuale, conducerea societatii instalatoare a sistemului de alarmare impotriva efractiei sau care a asigurat mentenanta acestuia are obligatia predarii in termen de 15 zile a tuturor codurilor valabile, a software-ului si a documentatiei aferente, pe baza de proces-verbal.

Art. 87.

(1) Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei se solicita cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate.

(2) In vederea reinnoirii licentei de functionare, conducatorul societatii specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei are obligatia depunerii, in termenul prevazut la alin. (1), la inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia/careia isi are sediul social a urmatoarelor documente:

a) documentele prevazute la art. 28 alin. (2), cu exceptia certificatului de inregistrare a marcii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;

b) certificatul de cazier judiciar pentru personalul tehnic angajat;

c) declaratie pe propria raspundere cu privire la contractele executate si in derulare, incadrarea organigramei si existenta personalului de specialitate, precum si dotarea tehnico-materiala a societatii.

Art. 88.

Inspectoratul General al Politiei Romane acorda reinnoirea licentei numai daca:

a) societatea are unul dintre obiectele de activitate prevazute la art. 74 si se afla in functiune;

b) personalul tehnic este avizat si are competente specifice in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei;

c) societatea functioneaza la sediile declarate si inregistrate;

d) conducatorul societatii specializate de paza si protectie este avizat si indeplineste in continuare conditiile stabilite la art. 20 alin. (10) din Lege;

e) societatea detine mijloacele tehnico-materiale in vederea desfasurarii activitatii pentru care a fost licentiata;

f) este respectat termenul de depunere a documentatiei complete pentru solicitarea reinnoirii licentei;

g) se mentine avizul Serviciului Roman de Informatii;

h) conducatorul societatii a pus la dispozitia organelor de politie competente documentele, datele si informatiile solicitate de acestea in exercitarea atributiilor prevazute de Lege sau de prezentele norme metodologice.

Art. 89.

(1) Copia procesului-verbal prin care se constata si se sanctioneaza nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (6) si (7), art. 30 si art. 34 alin. (2) din Lege se inainteaza de catre organul din care face parte agentul constatator, in termen de 5 zile, inspectoratului de politie judetean sau, dupa caz, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti in a carui/carei raza teritoriala se afla sediul social al societatii specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei.

(2) Prevederile art. 36-40 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL VI – Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei

Art. 90.

(1) Societatile specializate de paza si protectie, precum si cele din domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei pot infiinta dispecerate de zona pentru prestarea serviciilor de monitorizare si interventie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.

(2) Unitatile pot organiza dispecerate pentru monitorizarea unitatilor proprii, cu asigurarea programarii sistemelor locale si a interventiilor prin societatile specializate in sisteme de alarmare, respectiv paza si protectie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.

(3) Unitatile de jandarmi si politia locala pot organiza dispecerate de monitorizare la care se conecteaza numai sistemele de alarmare din obiectivele asigurate cu paza de structura respectiva.

(4) Conectarea si programarea centralelor abonatilor la statia de dispecerizare a structurilor prevazute la alin. (3), precum si inspectia tehnica periodica a echipamentelor monitorizate se fac de personalul tehnic al societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei.

(5) Interventia la evenimente se realizeaza numai prin personal calificat al societatilor specializate de paza si protectie, al Jandarmeriei Romane sau al politiei locale, potrivit competentelor.

Art. 91.

Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intelege:

a) realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat in obiectiv cu o statie de dispecerizare care asigura receptionarea semnalelor furnizate de centrala de alarma a sistemului local si interogarea starii sistemului local;

b) verificarea periodica a conexiunii cu obiectivul;

c) preluarea cu operativitate a semnalelor receptionate de catre operatorii statiei de dispecerizare si verificarea veridicitatii alarmei prin dirijarea la fata locului a echipajelor de interventie sau prin verificare tehnica de la distanta;

d) sesizarea autoritatilor competente in functie de situatie, cand s-a stabilit ca autorii au savarsit fapte penale ori contraventionale;

e) asigurarea mentenantei periodice a sistemului de alarma, a sistemului de transmitere a alarmei si a centrului de monitorizare;

f) asigurarea interventiilor tehnice pentru eliminarea disfunctionalitatilor echipamentelor tehnice.

Art. 92.

In functionare, dispeceratele de monitorizare asigura preluarea directa a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea si alertarea echipajelor de interventie, astfel incat sa fie respectati timpii contractuali asumati si cei maximali stabiliti prin prezentele norme metodologice.

Art. 93.

(1) Pentru a dobandi dreptul de a presta servicii de monitorizare si interventie, operatorii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa detina statia de dispecerizare necesara receptionarii semnalelor de la sistemele abonatilor, in conformitate cu standardele europene sau nationale in vigoare;

b) sa aiba personal angajat si avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului;

c) sa dispuna de un sediu inregistrat si autorizat pentru organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat care sa corespunda standardelor europene sau nationale in vigoare in privinta organizarii si functionarii unui centru de monitorizare si receptie a alarmelor;

d) sa detina echipamentele de comunicatii si canal de date tip voce in conexiune on-line cu echipajele mobile de interventie;

e) sa detina autoturismele si sa aiba agenti de interventie paza si ordine pentru verificarea alarmelor si interventia la evenimente;

f) sa detina tehnica necesara pentru inregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele, beneficiarul si autoritatile, precum si pentru stocarea acestora pe o perioada de 30 de zile;

g) sa detina polita de asigurare valabila pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare si interventie;

h) sa aiba proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare si functionare al dispeceratului.

(2) Pentru avizarea regulamentului de organizare si functionare, solicitantul trebuie sa depuna la inspectoratul judetean de politie competent teritorial documentatia prin care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), iar, cu ocazia verificarilor efectuate de politisti la locul de functionare, sa faca dovada existentei lor.

Art. 94.

Societatea care asigura serviciile de monitorizare si beneficiarul au obligatia de a lua masuri pentru preintampinarea urmatoarelor situatii:

a) sesizarea in mod eronat a autoritatilor pentru interventia la obiectivele monitorizate;

b) nesesizarea efractiei sau a starii de pericol ori sesizarea tardiva, din motive imputabile societatii prestatoare sau beneficiarului;

c) declansarea de alarme false repetate datorata neasigurarii conditiilor de exploatare si mentenanta corespunzatoare a sistemelor de alarma.

Art. 95.

Avizul dat regulamentului de organizare si functionare al dispeceratului se retrage cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii acestuia.

Art. 96.

Prestatorii serviciilor de monitorizare si operatorii economici care au organizat dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei au obligatia transmiterii semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, a unor informari cu privire la activitatile desfasurate catre unitatea de politie competenta teritorial, conform modelului difuzat de politie.

Art. 97.

Prestatorii serviciilor de monitorizare si operatorii economici au obligatia de a asigura timpii de interventie asumati contractual, fara a depasi 15 minute in localitatile urbane, respectiv 30 de minute in cele rurale, si de a lua, pana la interventia organelor judiciare, primele masuri necesare conservarii urmelor infractiunii si a mijloacelor materiale de proba.

Art. 98.

(1) Dispozitivul echipelor de interventie se dimensioneaza in functie de numarul de abonati, repartizarea si dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliti.

(2) Repartizarea echipajelor mobile de interventie pe abonati si zone se face prin anexe la regulamentul de organizare si functionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei.

CAPITOLUL VII – Dispozitii finale

Art. 99.

(1) Cu ocazia controalelor efectuate de politie pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind masurile de asigurare a securitatii unitatilor, personalul abilitat pentru efectuarea controlului incheie un proces-verbal de constatare, in care se inscriu masurile si termenele de remediere a deficientelor.

(2) La stabilirea termenelor de remediere a deficientelor constatate cu ocazia unui control, organele de politie au in vedere volumul si natura masurilor care trebuie intreprinse pentru intrarea in legalitate a unitatii respective; termenele stabilite pentru remedierea deficientelor nu pot depasi 60 de zile si pot fi prelungite, la solicitarea unitatilor controlate prevazute la art. 2 alin. (1) din Lege, pentru motive intemeiate, cu cel mult 30 de zile.

(3) Controalele care vizeaza verificarea masurilor de securitate a unitatilor se efectueaza prin personal de specialitate, pe baza unor delegatii nominale cu durata si tematica determinate, aprobate de conducerea unitatii de politie.

(4) Conducatorii unitatilor raspund de solutionarea in termen a masurilor stabilite in procesul-verbal prevazut la alin. (1).

Art. 100.

Anexele nr. 1-5, 6A, 6B si 7 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.